Ulus Travma Acil Cerrahi Derg Can double fluoroscopy in the oblique position reduce surgical time and radiation exposure during intertrochanteric femur fracture nailing? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(6): 581-586 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.04048  

Can double fluoroscopy in the oblique position reduce surgical time and radiation exposure during intertrochanteric femur fracture nailing?

Haluk Çelik1, Adnan Kara2, Yavuz Sağlam3, İsmail Türkmen1, Serkan Aykut4, Mehmet Erdil2
1Department of Orthopaedics and Traumatology, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
2Department of Orthopaedics and Traumatology, İstanbul Medipol University Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey
3Department of Orthopaedics and Traumatology, Biruni University Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey
4Department of Orthopaedics and Traumatology, Metin Sabancı Baltalimanı Bone Diseaeses Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: The purpose of this study was to determine the comparative effectiveness of the use of single fluoroscopy versus double fluoroscopy during intramedullary nailing in the oblique position for intertrochanteric femur fractures in terms of surgery and radiation time.
METHODS: Fifty-two patients (20 men, 32 women; average age: 78.2 years; range: 69-88 years) were included in the study. While double fluoroscopy was used for 25 patients, single fluoroscopy was used for the remaining 27 patients. Data of the preparation time between anesthesia and surgery, surgery time, radiation time, bleeding volume, postoperative collodiaphyseal angle between the fractures and intact parts, and the tip-apex distance (TAD) were compared.
RESULTS: The surgery time in the double and single fluoroscopy groups averaged 34.48±8.92 minutes and 50.37±16.63 minutes, respectively (p<0.01). The radiation time was 42.72±16.00 seconds for the double-fluoroscopy group and 68.22±21.53 seconds for the single-fluoroscopy group (p<0.01). The surgical preparation time, bleeding volume, collodiaphyseal angle and TAD distance did not vary significantly between groups (p>0.05).
CONCLUSION: The use of double fluoroscopy in the oblique position in the surgical treatment of intertrochanteric femur fractures reduced the surgical time and the anesthesia time for patients, as well as the exposure to radiation, thereby also reducing the risk of complications.

Keywords: Intertrochanteric femur fracture, proximal femur intramedullary nailing; radiation time; single versus double fluoroscopy


İntertrokanterik femur kırıklarında oblik pozisyonda uygulanan femur intramedüller çivilemesi sırasında çift skopi kullanımı cerrahi süre ve skopi süresini azaltabilir mi?

Haluk Çelik1, Adnan Kara2, Yavuz Sağlam3, İsmail Türkmen1, Serkan Aykut4, Mehmet Erdil2
1Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
2İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
3Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
4Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

Amaç: Bu çalışmada intertrokanterik femur kırıklarında, oblik pozisyonda uygulanan intramedüller çivileme esnasında çift skopi kullanımının tek skopi kullanımına üstün olup olmadığı araştırılmıştır.
Gereç ve Yöntem: İntertrokanterik femur kırığı sonrası oblik pozisyon kullanılarak intramedüller çivileme yapılan 52 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların 20’si erkek, 32’si kadın ve ortalama yaş: 78,2 (dağılım: 69-88) idi. Kırıklar AO/OTA sınıflamasına göre tip A1 ve tip A2 kırıklardan oluşmakta idi. Yirmi beş hastada çift skopi kullanılırken, 27 hastada tek skopi kullanıldı. Anestezi ile cerrahi arasındaki hazırlık süresi, cerrahi süresi, skopi kullanım süresi, kanama miktarı, cerrahi sonrası kollodiafiziyal açı ve tip-apeks mesafesi iki grup arasında karşılaştırıldı.
Bulgular: Cerrahi süresi çift ve tek skopili gruplarda sırası ile 34.48±8.92 dakika ve 50.37±16.63 dakika idi (p<0.01). Skopi kullanım süresi çift skopili grupta 42.72±16.00 iken, tek skopili grupta 68.22±21.53 idi (p<0.01). Cerrahi hazırlık süreleri, kanama miktarı, kollodiafiziyel açı ve tip-apeks mesafeleri karşılaştırmalarında iki grup arasında istatistiksel fark saptanmadı (p>0.05).
Sonuç: İntertrokanterik femur kırıkları cerrahi tedavisinde oblik pozisyonda çift skopi kullanılarak yapılan intramedüller çivilemede tek skopi kullanımına göre daha az radyasyon maruziyeti ile daha kısa sürelerde cerrahiyi tamamlamak mümkündür.

Anahtar Kelimeler: İntertrokanterik femur kırığı, proksimal femur intramedüller çivileme, radyasyon zamanı, çift skopi kullanımı


Haluk Çelik, Adnan Kara, Yavuz Sağlam, İsmail Türkmen, Serkan Aykut, Mehmet Erdil. Can double fluoroscopy in the oblique position reduce surgical time and radiation exposure during intertrochanteric femur fracture nailing?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(6): 581-586

Corresponding Author: Haluk Çelik, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale