Ulus Travma Acil Cerrahi Derg Relationship between arterial oxygen tension and mortality of patients in intensive care unit on mechanical ventilation support [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(4): 331-337 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.51430  

Relationship between arterial oxygen tension and mortality of patients in intensive care unit on mechanical ventilation support

Ayhan Kaydu1, Günseli Orhun2, Nahit Çakar3
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Diyarbakır Selahaddi̇n Eyyubi State Hospital, Diyarbakır-Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, İstanbul University Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey
3Department of Anesthesiology and Reanimation, Koç University Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: Although there are studies demonstrating hyperoxia may be an independent risk factor for increased mortality and morbidity, this issue remains unclear. Our research then aimed to examine the relationship between arterial oxygen tension, arterial carbon dioxide tension, and in-hospital mortality of critically ill patients in intensive care unit (ICU).
METHODS: After obtaining ethics committee approval, we analyzed a retrospective data of patients over the age of 18 who survived at least 24 hours in the ICU on mechanical ventilatory support between year 2008 and 2012. The demographic properties, mechanical ventilation, and blood gas parameters were studied. We defined hyperoxia group as PaO2 value of ≥120 mmHg and normoxemia group as PaO2 of 60–120 mmHg. Patients with PaCO2 value <30 mmHg were determined to have hypocapnia, those with 30–50 mmHg normocapnia, and those with >50 mmHg hypercapnia.
RESULTS: Between 2008 and 2012, a total of 7689 patients were admitted to the ICU. Of 450 patients meeting the inclusion criteria of the study, 263 (58.4%) were male and 187 (41.6%) were female. Normoxia was observed in 232 (51.5%) patients and hyperoxia in 218 (48.5%) patients. The mean PaO2 was 16.2 kPa (121.50 mmHg), and FiO2 was 60%. 254 (56%) of the patients had died during the five-year period. There was no statistically significant difference in mortality between PaO2 levels and PCO2 levels (p>0.05). According to the classification of PaO2 and FiO2, there was no statistically significant difference in mortality (p>0.05) among patients. In addition, no statistically significant difference was found between the survival rates according to PCO2 classification (p=0.602, p>0.05).
CONCLUSION: There was no significant association between mortality and oxygen and carbon dioxide of patients in ICU on mechanical ventilatory support.

Keywords: Hyperoxia, intensive care unit; mechanical ventilation; normoxia; oxygen toxicity.


Yoğun bakım ünitesinde mekanik ventilatör desteği ile takip edilen hastalarda arteriyel oksijen basıncı ile mortalite arasındaki ilişki

Ayhan Kaydu1, Günseli Orhun2, Nahit Çakar3
1Diyarbakır Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Diyarbakır
2İstanbul Üniversitesi Tıp fakültesi, Reanimasyon Anabilim dalı, İstanbul
3Koç Üniversitesi Tıp fakültesi, Reanimasyon Anabilim dalı, İstanbul

AMAÇ: Hiperoksinin yoğun bakım ünitelerinde mekanik ventilasyon desteği ile takip edilen hastalarda mortalite ve morbiditeyi artıran bağımsız bir risk faktörü olduğuna dair farklı çalışmalar olmasına rağmen bu konu belirsizliğini korumaktadır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışma, etik komite onayı alındıktan sonra mekanik ventilatör desteği ile yoğun bakım ünitesine takip edilen 18 yaş üzerindeki 7689 hastanın ilk 24 saatteki verileri incelenerek yapılan geriye dönük, gözlemsel bir çalışmadır. Hastaların demografik özellikleri, mekanik ventilasyon ve kan gazı parametleri analiz edildi. Hiperoksemiyi PaO2 ≥120 mmHg, normoksemiyi PaO2 60–120 mmHg olarak tanımlandı. PaCO2 değeri <30 mmHg olan hastalar hipokapnik, 30–50 mmHg olanlar normokapnik, >50 mmHg olanlar hiperkapnik olarak tanımlandı.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 59.60±16.96 (dağılım, 18–93) yıl idi. Ortalama PaO2 değeri 16.2 kPa (121.50 mmHg) ve FiO2 değeri %60 idi. İki yüz otuz iki hasta normoksi (%51.5) ve 218 hastada (%48.5) hiperoksi gözlendi. Hastaların mortalite oran %56 idi. PaO2 düzeyleri ve PCO2 düzeyleri ile mortalite arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). PaO2 ve FiO2 sınıflamasına göre mortalitede istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0.05). PCO2 sınıflamasına göre sağkalım oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p=0.602, p>0.05).
TARTIŞMA: Yoğun bakım ünitesindeki mekanik ventilatör desteği ile takip edilen hastalarda oksijen ve karbondioksit değerleri ile mortalite arasında anlamlı ilişki bulunmadı.

Anahtar Kelimeler: Hiperoksemi, mekanik ventilasyon; normoksemi; oksijen toksisitesi; yoğun bakım ünitesi.


Ayhan Kaydu, Günseli Orhun, Nahit Çakar. Relationship between arterial oxygen tension and mortality of patients in intensive care unit on mechanical ventilation support. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(4): 331-337

Corresponding Author: Ayhan Kaydu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale