Ulus Travma Acil Cerrahi Derg The protective and anti-inflammatory effect of methylene blue in corrosive esophageal burns: An experimental study [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(4): 317-323 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.58506  

The protective and anti-inflammatory effect of methylene blue in corrosive esophageal burns: An experimental study

Ceren Şen Tanrıkulu1, Yusuf Tanrıkulu2, Fahriye Kılınç3, Burak Bahadır4, Murat Can5, Fürüzan Köktürk6, Ayşe Kefeli7
1Department of Emergency Medicine, Health Sciences University, Konya Training and Research Hospital, Konya-Turkey
2Department of General Surgery, KTO Karatay University Faculty of Medicine, Konya-Turkey
3Department of Pathology, Necmettin Erbakan University Faculty of Medicine, Konya-Turkey
4Department of Pathology, Bülent Ecevit University Faculty of Medicine, Zonguldak-Turkey
5Department of Biochemistry, Bülent Ecevit University Faculty of Medicine, Zonguldak-Turkey
6Department of Biostatistics, Bülent Ecevit University Faculty of Medicine, Zonguldak-Turkey
7Department of Gastroenterology, Gaziosmanpasa University Faculty of Medicine, Tokat-Turkey

BACKGROUND: In developing countries, esophageal burns are quite common. They are caused by the ingestion of corrosive substances that may lead to esophageal perforation in the short-term and stricture formation in the long-term. Prevention of stricture progression in the esophagus is the main aim of the treatment for corrosive esophageal burns. We aimed to investigate the protective and anti-inflammatory effects of methylene blue (MB) treatment on corrosive esophageal burns.
METHODS: Twenty-eight rats were used in the study and randomly divided into four equal groups; group 1 (Sham), group 2 (control), group 3 (topical treatment), and group 4 (topical plus systemic treatment). Except for group 1 (Sham group), all three groups received sodium hydroxide (NaOH) in order to generate esophageal burns. In addition, group 2 was given normal saline, group 3 topical MB, and group 4 topical and systemic MB.
RESULTS: Hydroxyproline levels were found to be lower in each of the treatment groups as compared to the control group (p=0.005 for group 3 and p=0.009 for group 4). There were no differences in the tumor necrosis factor-α (TNF-α) levels between the groups. The stenosis index (SI) in the treatment groups was also lower than the control group (p=0.016 for group 3 and p=0.015 group 4). The histopathologic damage score (HDS) was prominently lower in group 4 as compared to the control group (p=0.05).
CONCLUSION: MB is effective in treating tissue damage caused by corrosive esophageal burns and in preventing esophageal stenosis. Complication rates of corrosive esophageal burns may be decreased by using MB in the initial treatment stage.

Keywords: Caustic burn, corrosive esophageal burn; methylene blue; stenosis index; TNF-α.


Korozif özefagus yanıklarında metilen mavisinin koruyucu ve anti-enflamatuvar etkisi: Deneysel çalışma

Ceren Şen Tanrıkulu1, Yusuf Tanrıkulu2, Fahriye Kılınç3, Burak Bahadır4, Murat Can5, Fürüzan Köktürk6, Ayşe Kefeli7
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Konya
2KTO Karatay Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Konya
3Necmettin Erbakan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Konya
4Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Zonguldak
5Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Zonguldak
6Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Zonguldak
7Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Anabilim Dalı, Tokat

AMAÇ: Gelişmekte olan ülkelerde daha sık görülen ve korozif madde yutulmasına bağlı oluşan özefageal yanıkları kısa dönemde özefagus perforasyonuna ve uzun dönemde darlık oluşmasına neden olmaktadır. Korozif özefagus yanıklarında tedavinin asıl amacı özefagusta darlık oluşumunu önlenmektir. Biz, bu çalışmada korozif özefagus yanıklarının tedavisinde metilen mavisinin (MB) antienflamatuvar ve koruyucu etkisini araştırmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmada 28 sıçan kullanıldı ve sıçanlar rastgele dört eşit gruba ayrıldı; 1. grup (Sham), 2. grup (kontrol), 3. grup (topikal tedavi) ve 4. grup (topikal ve sistemik tedavi). Sham grubu hariç diğer gruplara özefageal yanık oluşturmak için sodyum hidroksit (NaOH) verildi. Ek olarak, ikinci gruba normal salin, 3. gruba topikal metilen mavisi ve 4. gruba topikal ve sistemik metilen mavisi verildi.
BULGULAR: Hidroksiprolin seviyeleri her bir tedavi grubunda kontrol grubuna göre daha düşüktü (p=0.005 grup 3’e göre, p=0.00 grup 4’e göre). Tümör nekrozis faktör-α seviyelerine göre gruplar arasında fark yoktu. Tedavi gruplarına ait stenoz indeksleri kontrol grubuna göre daha düşüktü (p=0.016 grup 3’e göre, p=0.015 grup 4’e göre). Histopatolojik hasar skoru kontrol grubu ile karşılaştırıldığında grup 4’te belirgin olarak daha düşüktü (p=0.05).
TARTIŞMA: Metilen mavisi korozif özefageal yanıkların neden olduğu doku hasarını tedavi etmede ve özefageal stenozu önlemede etkilidir. Korozif özefageal yanıklardaki komplikasyon oranları yanık esnasında kullanılan metilen mavisi ile azaltılabilir.

Anahtar Kelimeler: Metilen mavisi, korozif özefagus yanığı; kostik yanık; stenoz indeksi; TNF-α


Ceren Şen Tanrıkulu, Yusuf Tanrıkulu, Fahriye Kılınç, Burak Bahadır, Murat Can, Fürüzan Köktürk, Ayşe Kefeli. The protective and anti-inflammatory effect of methylene blue in corrosive esophageal burns: An experimental study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(4): 317-323

Corresponding Author: Yusuf Tanrıkulu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale