Ulus Travma Acil Cerrahi Derg Role of ultrasonography in determining the cricothyroid membrane localization in the predicted difficult airway [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(4): 355-360 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.65250  

Role of ultrasonography in determining the cricothyroid membrane localization in the predicted difficult airway

Demet Altun1, Achmet Ali1, Kemalettin Koltka1, Mehmet Buget1, Mehmet Çelik2, Can Doruk2, Ali Emre Çamcı1
1Department of Anesthesiology and Reanimation, İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey
2Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: The aim of this study was to investigate the success rates of ultrasound (US) and palpation methods in identifying the cricothyroid membrane (CTM), and compare the results with the gold standard method—computed tomography (CT) scan.
METHODS: A total of 110 patients were included into the study. The midline was estimated by a single investigator using both the US and palpation methods from the prominence of the thyroid cartilage to the center of the sternal notch, and the distance was measured (in millimeters) between the two points: Point A (the midpoint of CTM) and Point B (the inferior process of thyroid cartilage). Furthermore, the distance between Point A and Point B was calculated using the CT images. Time taken to assess the CTM by using US and palpation methods were recorded. Moreover, difficulty in using the two methods was measured with the visual analog scale (VAS). In addition, demographic and morphometric characteristics of the patients were noted.
RESULTS: The CTM was detected accurately in 50 (45.5%) patients with palpation and 82 (74.5%) with US. In the Bland–Altman analysis, a better agreement was observed with US. The time to assess CTM was shorter with US than with palpation, p<0.001. The VAS scores for the palpation and US difficulty were 5.13±1.1 and 3.32±0.9 (p<0.001), respectively. While an increased neck circumference and thyromental distance were found to be independent risk factors for the success rates of determining the CTM by palpation, body mass index is an independent risk factor for US.
CONCLUSION: Localization of the CTM is more accurate and easier with US than palpation. Furthermore, the results gathered with US are in a closer range to CT scan.

Keywords: Airway management, cricoid cartilage; thyroid cartilage; ultrasound imaging.


Öngörülen zor havayolunda krikotiroit membran lokalizasyonunun belirlenmesinde ultrasonografinin rolü

Demet Altun1, Achmet Ali1, Kemalettin Koltka1, Mehmet Buget1, Mehmet Çelik2, Can Doruk2, Ali Emre Çamcı1
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul-Türkiye
2Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul-Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, ultrason (US) ve elle muayene yöntemlerinin başarı oranlarını araştırmak ve bilgisayarlı tomografiye (BT) karşı US ile elle muayenenin kıyaslanarak krikotiroid membranın (KTM) tanımlamak.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya 110 hasta alındı. Tiroit kartilajın çıkıntısından sternal çentiğin ortasına kadar düzlemde orta hat belirlendikten sonra, iki nokta arasındaki mesafe (milimetre) ölçüldü. A noktası-KTM’nin orta noktası ile B noktası-tiroit kartilajın inferiyor kısmı arasındaki mesafe (milimetre) US ve elle muayene ile tek bir araştırmacı tarafından işaretlenerek ölçüldü. Ayrıca A noktası ile B noktası arasındaki mesafe BT kullanılarak hesaplandı. US ve elle muayene ile KTM’in belirlenmesi için geçen süre ve VAS skoru kullanılarak her iki yöntemin kolaylığı kaydedildi. Ek olarak hastaların demografik ve morfometrik karakteristikleri not edildi.
BULGULAR: Krikotiroit membran elle muayene ile 50 hastada (%45.5) ve US ile 82 (%74.5) hastada doğru olarak saptandı. Blant-Altman analizine göre US ile elle muayeneye göre daha iyi uyum gözlendi. KTM yerinin belirlenmesi için geçen süre US ile elle muayeneden daha kısa idi (p<0.001). VAS değerleri elle muayene ve US ile sırasıyla 5.13±1.1, 3.32±0.9 bulundu (p<0.001). Artan boyun kalınlığı ve tiromental mesafe elle muayene başarısını etkileyen risk faktörü olarak saptanırken US için risk faktörü olarak vücut kitle indeksi (VKİ) bulundu.
TARTIŞMA: Krikotiroit membranın lokalizasyonu US ile elle muayeneden daha doğru ve kolay saptanmıştır. Ayrıca US ile bulunan sonuçlar BT’ye daha yakın bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Havayolu yönetimi, krikotiroit kıkırdak; tiroit kıkırdak; ultrason görüntüleme.


Demet Altun, Achmet Ali, Kemalettin Koltka, Mehmet Buget, Mehmet Çelik, Can Doruk, Ali Emre Çamcı. Role of ultrasonography in determining the cricothyroid membrane localization in the predicted difficult airway. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(4): 355-360

Corresponding Author: Demet Altun, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale