Ulus Travma Acil Cerrahi Derg Significance of red blood cell distribution width and C-reactive protein/albumin levels in predicting prognosis of acute pancreatitis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(6): 528-531 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.98583  

Significance of red blood cell distribution width and C-reactive protein/albumin levels in predicting prognosis of acute pancreatitis

Eyüp Murat Yılmaz1, Altay Kandemir2
1Department of General Surgery, Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Aydın-Turkey
2Department of Gastroenterology, Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Aydın-Turkey

BACKGROUND: Acute pancreatitis (AP) is one of the major pathologies among gastrointestinal system diseases. The aim of this study was to determine the relationship between the red cell distribution width (RDW) value and the C-reactive protein (CRP)/ albumin ratio in patients with AP.
METHODS: In this retrospective study, AP cases were enrolled and divided into 2 groups according to the Ranson criteria as moderate or severe pancreatitis. The RDW and CRP/albumin values, length of hospitalization and stay in the intensive care unit (ICU), and the complications experienced were compared between these 2 groups.
RESULTS: A total of 264 patients were included in the study. Moderate pancreatitis was detected in 204 patients (77.2%) while severe pancreatitis was seen in 60 patients (22.8%) (p=0.081). There was no statistically significant difference in the RDW value between the groups (p=0.193). The CRP/albumin values were significantly higher in the severe pancreatitis group compared with the moderate group (p<0.001). The severe AP group also had a longer period of hospital care, both overall and in the ICU (p=0.001, p=0.047).
CONCLUSION: RDW was not a specific marker for predicting prognosis in AP, but the CRP/albumin ratio is an easy-to-apply, inexpensive, and reliable marker.

Keywords: Acute pancreatitis, C-reactive protein/albumin, erythrocyte distribution width; prognosis.


Akut Pankreatitin Prognozunu Ön Görmede Eritrosit Dağılım Hacmi ve CRP/Albumin Değerlerinin Önemi

Eyüp Murat Yılmaz1, Altay Kandemir2
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Aydin, Türkiye
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Aydin, Türkiye

Amaç: Akut pankreatit gastrointestinal patolojiler arasında önemli patolojilerden birisi olup çalışmadaki amacımız eritrosit dağılım hacmi(RDW) ve CRP/albumin ile prognoz ilişkisini belirleyebilmektir.
Gereç ve Yöntem: Çalışma retrospektif olup akut pankreatit vakaları alınmış ve Ranson skoruna göre ılımlı ve şiddetli grup olarak iki gruba bölünmüştür. Bu iki grup arasında RDW, CRP/albumin ve hastanede yatış ile yoğun bakımda yatış süreleri, komplikasyonları karşılaştırılmıştır.
Bulgular: Toplam 264 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. 204 hastada (%77,2)ılımlı pankreatit saptanırken, 60 hastada (%22,8) şiddetli pankreatit saptandı. (p=0,081) Bu iki grup arasındaki RDW değerlerine bakıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı gözlendi.(p=0,193) CRP/Albumin değerlerine bakıldığında şiddetli AP grubunda diğer gruba göre değerlerin oldukça yüksek olduğu saptandı.( p<0,001) Hastanede toplam yatış süreleri ve yoğun bakımda toplam yatış sürelerine bakıldığında ise şiddetli AP grubundaki hastaların diğer gruba göre daha fazla hastanede kaldıkları gözlenmiştir.(p=0,001,p=0,047)
Tartışma: Akut pankreatit tablosunda RDW net olarak prognozu ön görmede spesifik bir markır değilken, CRP/albumin kolay uygulanabilen, ucuz ve güvenilir bir markırdır.

Anahtar Kelimeler: Akut pankreatit, eritrosit dağılım hacmi, CRP/albumin, prognoz


Eyüp Murat Yılmaz, Altay Kandemir. Significance of red blood cell distribution width and C-reactive protein/albumin levels in predicting prognosis of acute pancreatitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(6): 528-531

Corresponding Author: Eyüp Murat Yılmaz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale