p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
EFFECT OF TOCOPHEROL ON PATHOGENESIS OF GASTRIC STRESS ULCERATION AS A RADICAL SCAVENGER IN RATS [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(2): 74-77

EFFECT OF TOCOPHEROL ON PATHOGENESIS OF GASTRIC STRESS ULCERATION AS A RADICAL SCAVENGER IN RATS

Rıza Küpelioğlu1, Gökhan Adaş1, Servet Karahan1, Nilgün Işıksaçan1, Meral Yüksel1, Gül Barut1, Özgür Odabas1, Ebru Talum1, M Ali Şemşit1
Haseki Hospital

Recent studies have demonstrated that free oxygen radicals were involved in many pathologic processes and significant improvements were gained by using radical scavengers in numerous human diseases. The authors surveyed the pathogenic role of free oxygen radicals in gastric stress ulceration and evaluated the therapeutic potency of Tocopherol (Vitamin E) as a radical scavenger in the management of this disease. Forty female Wistar albino rats were randomized into four equal groups (n= 10). Nothing was done to group LTlie other three groups were stressed. Group 2 was not treated, group 3 was given ranitidine alone and group 4 was administered a combination of ranitidine and tocopherol (vitamin E). Twenty four hours later, all the animals were sacrificed and samples were taken for biochemical analysis, pathologic-anatomic examination and chemiluminescence measurements. No significant differences were found among the four groups in terms of the results of biochemical analysis except the glucose levels. Significantly lower ulcer indexes and chemiluminescence values were found in both Group 3 and 4 in regard to Group 2, but the difference between Group 2 and 3 was not significant in terms of the same values. Our study has demonsrated the ulcerogenic effects of free oxygen radicals but more detailed data are required for evaluation of the ameliorating potency of tocopherol as a radical scavenger in gastric stress ulceration.

Keywords: TOCOPHEROL, FREE OXYGEN RADICALS, RADICAL SCAVENGER

GASTRİK STRES ÜLSERİ PATOGENEZİNDE TOKOFEROLÜN ETKİSİ DENEYSEL ARAŞTIRMA

Rıza Küpelioğlu1, Gökhan Adaş1, Servet Karahan1, Nilgün Işıksaçan1, Meral Yüksel1, Gül Barut1, Özgür Odabas1, Ebru Talum1, M Ali Şemşit1
Haseki Hospital

Yakın zamanda yapılan çalışmalara göre serbest oksijen radikalleri birçok patolojik süreçte rol oynamaktadırlar. Yazarla gastrik stres ülserlerinde serbest oksijen radikallerinin patojenik rolünü araştırmış ve tokoferolün (vitamin E) terapötik potansiyelini değerlendirmişlerdir. 40 dişi Wistar Albino rat dört eşit gruba ayrılmıştır (n= 10).Grup 1 de hiçbir işlem yapılmamış, diğer gruplarda ise stress oluşturulmuştur. Grup 2 tedavi edilmemiş, Grup3'e sadece ranitidin verilmiş, Grup 4'e ise ranitidin ve tokoferol (vitamin E) kombinasyonu uygulanmıştır. 24 saat sonra tüm hayvanlar sakrifiye edilmiş, biyokimyasal analizler, patolojik inceleme ve chemilüminesan ölçümler için örnek alınmıştır. Glukoz düzeyleri dışında biyokimyasal analizler açısından 4 grup arasında anlamlı fark bulunamamıştır. Grup 3 ve 4 'de grup 2 'ye göre anlamlı olarak düşük ülser indeksleri ve chemilüminesan değerler bulunmuş ancak aynı değerler açısından Grup 2 ve 3 arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bizim çalışmamız serbest oksijen radikallerinin ülserojenik etkilerini göstermiştir ancak tokoferolün gastrik stres ülserinde tedavi edici etkisini göstermek için daha detaylı bilgilere ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: TOKOFEROL,SERBEST OKSİJEN RADİKALLERİ, RADİKAL SCAVENGER

Rıza Küpelioğlu, Gökhan Adaş, Servet Karahan, Nilgün Işıksaçan, Meral Yüksel, Gül Barut, Özgür Odabas, Ebru Talum, M Ali Şemşit. EFFECT OF TOCOPHEROL ON PATHOGENESIS OF GASTRIC STRESS ULCERATION AS A RADICAL SCAVENGER IN RATS. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(2): 74-77