p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 11 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Evaluation of trauma cases in different types of mass gathering events [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(6): 781-789 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.17971

Evaluation of trauma cases in different types of mass gathering events

Hüseyin Koçak1, İbrahim Tuncay2
1Bezmialem Vakıf University Institute of Health Sciences, Disaster Medicine Doctorate Program, İstanbul-Turkey
2Department of Disaster Medicine, Bezmialem Vakıf University Institute of Health Sciences, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: There are several factors affecting trauma cases in mass gatherings (MG). Event type, mood of the crowd, age, gender and educational background are among these factors. It is to identify the relationship between the event types of trauma cases and temperature variables observed in MG.
METHODS: It is a descriptive epidemiological study. The universe of the research consists of 112 emergency medical service records (ambulance) in organizations such as Çanakkale Victory and Martyrs’ Memorial Day (ÇVMMD), Zeytinli Rock Fest, Deaflympics, and European Youth Olympic Winter Festival (EYOF). For the statistical evaluations of the study, frequency analysis, Chi-square test, and logistic regression were used.
RESULTS: Within the scope of the research, 474 emergency medical service cases were examined. About 49.5% (n=235) of the cases took place at the DEAFOLIMPICS. About 57.6% (n=273) of the cases are male. The age average of the cases is 30.3±16.5 (Min: 0, Max: 92). When the pre-diagnosis range at the ÇVMMD is examined, it is seen that 27.7% (n=20) of the cases are trauma cases while 72.2% (n=52) are non-trauma cases. Among the trauma cases, the most frequently observed ones are soft-tissue trauma, multi-trauma, lower limb injury, and head trauma. When the other cases are examined, the most common ones are angina pectoris, nausea-vomiting, asthma, and ache. In the research, 38.3% (n=90) of the cases at the DEAFOLIMPICS are trauma cases, while 61.7% (n=145) are non-trauma cases. While the trauma cases mostly consist of soft-tissue injury and lower limb injury, the non-trauma cases include nausea-vomiting and upper respiratory infections. While the trauma cases were caused by multi-trauma, sharp object injury, soft-tissue injury, and head trauma, the pre-diagnosis of the non-trauma cases mainly included mental confusion and behavioral disorder due to use of alcohol; conversion; behavioral changes due to use of substance and drug use; hypotension; and allergic reaction.
CONCLUSION: As a consequence of the logistic regression modeling, the trauma cases were found to be 1.6 times (p<0.05) higher in men than women and 9.5 times more in those who participated in the EYOF event than those who participated in the ÇVMMD event (p<0.05).

Keywords: Emergency medical services, event type; logistic regression; mass gathering; patient presentation rate; temperature; trauma.

Kitlesel toplanmalarda farklı etkinlik türlerindeki travma olgularının değerlendirilmesi

Hüseyin Koçak1, İbrahim Tuncay2
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Afet Tıbbı Doktora Programı, İstanbul
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Afet Tıbbı Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Kitlesel toplanmalarda travma olgularını etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler arasında etkinliğin türü, sıcaklık, kalabalığın ruh hali, yaş, cinsiyet, eğitim durumu gibi özelliklerdir. Bu araştırmanın amacı kitlesel toplanmalarda görülen travma olgularının etkinlik türü ve sıcaklıkla olan ilişkisini belirlemektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Araştırma tanımlayıcı tipte epidemiyolojik bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini Türkiye’de gerçekleştirilen Çanakkale Kara Savaşları’nı Anma Etkinlikleri (ÇKSAE), Zeytinli Rock Festivali (ZRF), İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları (DEAFOLIMPICS) ve Kış Avrupa Gençlik Olimpik Festivali (EYOF) organizasyonlarındaki 112 acil sağlık hizmetleri (ambulans) kayıtları oluşturmaktadır. İstatistiksel değerlendirmede frekans analizi, ki-kare testi ve lojistik regresyon analizi uygulandı.
BULGULAR: Araştırma kapsamında 474 acil sağlık hizmetleri vakası incelendi. Araştırmada olguların %49.5’i (n=235) DEAFOLIMPICS’de gerçek-leşti. Olguların %57.6’sı (n=273) erkekti, yaş ortalaması 30.3±16.5 (Min: 0, Maks: 92) idi. Araştırmada ÇKSAE’de ön tanıların dağılımı incelendiğinde %27.7’si (n=20) travma olguları, %72.2’si (n=52) travma olmayan olgulardı. Travma olguları arasında yumuşak doku travması, multitravma, alt ekstremite yaralanması, kafa travması ilk sıradaydı. Diğer olgular incelendiğinde en çok anjina pektoris, bulantı ve kusma, astım, ağrı yer almaktaydı. Araştırmada DEAFOLIMPICS’de olguların %38.3’ü (n=90) travma olguları oluştururken, %61.7’si (n=145) travma olmayan olgular oluşturmaktaydı. Travma olgularında en çok yumuşak doku yaralanması ve alt ekstremite yaralanması oluştururken, travma olmayan olgularda bulantı ve kusma ile ÜSYE oluşturmaktaydı. Araştırma kapsamında EYOF’de olguların %81.6’sı (n=49) travma olgusuyken, %18.4’ü (n=11) travması olmayan olgulardı. Travma olguları tanılarına bakıldığında en çok multitravma ile yumuşak doku yaralanması yer alırken, travma olgusu olamayan ön tanılar incelen-diğinde baş ağrısı yer almaktaydı. Araştırmada ZRF’de olguların %18.0’ı travma olguarı oluştururken, %82’si travma olmayan olgulardır. Travma olgularını multitravma, kesici delici alet yaralanması, yumuşak doku yaralanması ve kafa travması oluştururken, travma olgusu olmayan ön tanılarda ilk sırada alkol kullanımına bağlı zihin ve davranış bozukluğu, konversiyon, madde ve ilaç kullanımına bağlı davranış değişiklikleri, hipotansiyon, alerjik reaksiyondur.
TARTIŞMA: Sonuç olarak, lojistik regresyon modellemesinde travma olgularını geçirme durumu erkeklerin kadınlara göre 1.6 kat (p<0.05), EYOF etkinliğinde ÇKSAE etkinliğine katılanlara göre 9.5 kat daha fazla bulunmuştur (p<0.05).

Anahtar Kelimeler: Acil sağlık hizmetleri, ambulans; hasta başvuru hızı; kitlesel toplanma; travma.

Hüseyin Koçak, İbrahim Tuncay. Evaluation of trauma cases in different types of mass gathering events. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(6): 781-789

Corresponding Author: Hüseyin Koçak, Türkiye
Manuscript Language: English