p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 28 Issue : 9 Year : 2022

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Delayed presentation of gluteal compartment syndrome presenting with peroneal palsy secondary to superior gluteal artery pseudoaneurysm following ballistic injury [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(7): 1020-1026 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.72066

Delayed presentation of gluteal compartment syndrome presenting with peroneal palsy secondary to superior gluteal artery pseudoaneurysm following ballistic injury

Ahmet Burak Bilekli, Nisa Selin Kılınç, Çağrı Neyişci, Yusuf Erdem, Doğan Bek
Department of Orthopedics and Traumatology, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara-Türkiye

Gluteal compartment syndrome (CS) secondary to the superior gluteal artery (SGA) injury and pseudoaneurysm formation is a very rare condition. When it does occur, it usually manifests with acute and life-threatening hemorrhage resulting in early hypov-olemic changes. Delayed presentation of the gluteal CS (GCS) after trauma has been described in the literature seldom and these cases were demonstrated with sciatic nerve palsy, hemodynamic instability, decreased hemoglobin levels, increasing buttock pain, and a large gluteal hematoma. In this report, we present a case of GCS presenting with the palsy of the peroneal division of the sciatic nerve secondary to SGA pseudoaneurysm following ballistic injury, with a delay of nearly 20 days in diagnosis and treatment with normal hemodynamic findings. The patient required emergent angiographic embolization and then fasciotomy which were approx-imately 13 days after the onset of the symptoms. The patient made a positive recovery with no further neurologic deterioration and none local wound or systemic complications. This case emphasizes the importance of early diagnosis and treatment of this rare condition.

Keywords: Ballistic injury, delayed presentation; fasciotomy; gluteal compartment syndrome; peroneal nerve palsy; pseudoaneurysm; superior gluteal artery injury.

Ateşli silah yaralanması sonrası gelişen süperior gluteal arter psödoanevrizmasına bağlı peroneal sinir lezyonunun eşlik ettiği gecikmiş gluteal kompartman sendromu

Ahmet Burak Bilekli, Nisa Selin Kılınç, Çağrı Neyişci, Yusuf Erdem, Doğan Bek
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, Ankara

Süperior gluteal arter hasarına ve psödoanevrizma oluşumuna sekonder gluteal kompartman sendromu çok nadir görülen bir durumdur. Meydana geldiğinde, genellikle erken hipovolemik değişikliklere neden olan, akut ve hayatı tehdit edici bir kanama ile kendini gösterir. Literatürde travma son-rası gluteal kompartman sendromunun gecikmiş sunumu nadiren tanımlanmıştır ve bu olgularda genellikle siyatik sinir felci, hemodinamik instabilite, azalmış hemoglobin düzeyleri, artan kalça ağrısı ve gluteal bölgede gelişen büyük bir hematom bulguları bildirilmiştir. Bu yazıda, tanı ve tedavide yaklaşık 20 günlük bir gecikmeyle merkezimize normal hemodinamik bulgular ve siyatik sinirin peroneal bölümünün lezyonu ile başvuran, ateşli silah yaralanması sonrası gelişen süperior gluteal arter psödoanevrizmasına ikincil bir gluteal kompartman sendromu olgusu sunulmaktadır. Semptomların başlamasından yaklaşık 13 gün sonra hastaya acil anjiyografik embolizasyon ve fasyotomi uygulanmıştır. Hasta cerrahi sonrası ek nörolojik hasar yaşamadan hızlı bir iyileşme süreci yaşamış ve bölgesel yara ile ilgili komplikasyonlar veya herhangi bir sistemik komplikasyon görülmemiştir. Bu olgu sunumu, bu nadir durumun erken tanı ve tedavisinin önemini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar sözcükler: Ateşli silah yaralanması, fasyotomi; gecikmiş başvuru; gluteal kompartman sendromu; peroneal sinir felci; psödoanevrizma; superior gluteal arter yaralanması.

Ahmet Burak Bilekli, Nisa Selin Kılınç, Çağrı Neyişci, Yusuf Erdem, Doğan Bek. Delayed presentation of gluteal compartment syndrome presenting with peroneal palsy secondary to superior gluteal artery pseudoaneurysm following ballistic injury. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(7): 1020-1026

Corresponding Author: Ahmet Burak Bilekli, Türkiye
Manuscript Language: English