p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 6 Year : 2021

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Lateral arm perforator flap as an island advancement flap for posterior elbow soft tissue reconstruction [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-84425 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.84425

Lateral arm perforator flap as an island advancement flap for posterior elbow soft tissue reconstruction

Omer Kokacya, İbrahim Tabakan
Cukurova University Faculty of Medicine Department of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Adana, Turkey

Many flap designs for coverage of soft tissue defects of the posterior elbow have been reported, and the lateral arm flap is considered reliable. With the advantages of less donor site morbidity and preservation of the continuity of the source artery, perforator flaps have taken the place of lateral arm flap recently. The lateral arm perforator flaps for elbow soft tissue coverage have a propeller design. In this report, we describe a case of posterior elbow defect that was reconstructed with posterior radial collateral artery perforator island advancement flap. Lateral arm perforator island advancement flap is a good alternative for a propeller flap for coverage of soft tissue defects of the posterior elbow.

Keywords: Lateral arm flap, posterior radial collateral artery, perforator, island, advancement, elbow

Posterior dirsek bölgesi yumuşak doku defektinin lateral kol perforatör ada ilerletme flebi ile onarılması

Omer Kokacya, İbrahim Tabakan
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

Posterior dirsek bölgesi yumuşak doku onarımları için birçok flep seçeneği bildirilmiştir ve bunların arasına lateral kol flebi güvenilir bir seçenektir. Donör alan morbiditesinin düşük olması ve kaynak arterin devamlılığının korunması gibi avantajları sayesinde perforatör flepler son zamanlarda lateral kol flebinin yerini almıştır. Dirsek bölgesi onarımı için bildirilmiş lateral kol perforatör flepler, propellar flep tasarımındadır. Bu makalede posterior radial kollateral arter perforatör ada ilerletme flebi ile onarılmış posterior dirsek bölgesi yumuşak doku defekti vakası bildirilmektedir. Dirsek bölgesi yumuşak doku onarımlarında lateral kol perforatör ada ilerletme flebi, propellar flep için iyi bir alternatiftir.

Anahtar Kelimeler: lateral kol flebi, posterior radial kollateral arter, perforatör, ada, ilerletme, dirsekCorresponding Author: Omer Kokacya, Türkiye
Manuscript Language: English