p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 28 Issue : 10 Year : 2022

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Early surgical repair or conservative treatment? Comparing patients with penile fracture concerning long-term sexual functions [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(2): 249-254 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.92662

Early surgical repair or conservative treatment? Comparing patients with penile fracture concerning long-term sexual functions

Kubilay Sarıkaya, Çağrı Senocak, Fahri Erkan Sadioğlu, Ömer Faruk Bozkurt, Mehmet Çiftçi
Department of Urology, University of Health Sciences, Keçiören Training and Resaerch Hospital, Ankara-Turkey

BACKGROUND: To compare the patients who underwent early surgical repair of penile fracture, which is one of the urological emergencies, and patients who recovered with conservative treatment concerning long-term sexual functions.
METHODS: The data of 42 patients who applied to our clinic with penile fracture between January 2010 and January 2020 were retrospectively analyzed. The patients were categorized into two groups as early operated and followed-up conservatively. The preoperative and postoperative findings of the patients were compared with the International Erectile Function Scale (IIEF-6) scores in the long-term follow-up.
RESULTS: The median age of the patients was 35 (20–65) years and the median follow-up period was 52 (8–120) months. The postoperative mean IIEF-6 score of the patients was 22.98±6.52. There was no significant difference between the surgical and the conservative groups concerning postoperative complications (p=0.460). In the follow-up period, the presence of palpable plaque on the rupture area was significantly higher in the conservative group (p=0.041). However, there was no significant difference between the groups concerning IIEF-6 scores (p=0.085).
CONCLUSION: Although there is no significant difference in long-term IIEF-6 scores between the two groups, the rate of palpable plaque formation is higher in patients followed-up conservatively. Therefore, early surgical repair should be considered in the foreground, especially in patients with a large rupture area.

Keywords: Conservative treatment, penile fracture, sexual functions.

Erken cerrahi onarım mı konservatif tedavi mi? Penil fraktürlü hastaların uzun dönem seksüel fonksiyonlar bakımından karşılaştırılması

Kubilay Sarıkaya, Çağrı Senocak, Fahri Erkan Sadioğlu, Ömer Faruk Bozkurt, Mehmet Çiftçi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kiniği, Ankara

AMAÇ: Ürolojik acil olgulardan olan penil fraktürde erken dönem cerrahi onarım yapılan hastalarla konservatif tedaviyle iyileşen hastaları uzun dönemde cinsel fonksiyonlar bakımından karşılaştırmak.
GEREÇ VE YÖNTEM: Kliniğimize Ocak 2010 ile Ocak 2020 tarihleri arasında penil fraktür nedeniyle başvuran toplam 42 hastanın verileri geriye dönük olarak incelendi. Hastalar erken dönemde ameliyat edilenler ve konservatif olarak takip edilenler olarak iki gruba ayrıldı. Hastaların ameliyat öncesi ve sonrası bulguları ile uzun dönem takipte Uluslararası Erektil Fonksiyon Ölçeği (IIEF-6) skorları karşılaştırıldı.
BULGULAR: Hastaların median yaşı 35 (20–65) yıl ve median takip süreleri 52 (8–120) aydı. Hastaların ameliyat sonrası ortalama IIEF-6 skoru 22.98±6.52 bulundu. Ameliyat sonrası komplikasyon varlığı açısından cerrahi yapılan grupla konservatif izlenen grup arasında anlamlı fark bulunmadı (p=0.460). Uzun dönem takipte rüptür alanında palpe edilen plak varlığı konservatif tedavi grubunda anlamlı olarak yüksek bulundu (p=0.041). Ancak IIEF-6 skorları bakımından gruplar arasında anlamlı fark olmadığı görüldü (p=0.085).
TARTIŞMA: Penil fraktür hastalarında erken cerrahi yapılanlarla, konservatif izlem yapılanlar arasında uzun dönemde IIEF-6 skorları bakımından anlamlı fark yoktur. Ancak konservatif takip edilen hastalarda peniste plak oluşum oranı daha yüksektir. Bu nedenle özellikle rüptür alanı büyük hastalarda acil cerrahi onarım ön planda düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Konservatif tedavi, penil fraktür, seksüel fonksiyonlar.

Kubilay Sarıkaya, Çağrı Senocak, Fahri Erkan Sadioğlu, Ömer Faruk Bozkurt, Mehmet Çiftçi. Early surgical repair or conservative treatment? Comparing patients with penile fracture concerning long-term sexual functions. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(2): 249-254

Corresponding Author: Kubilay Sarıkaya, Türkiye
Manuscript Language: English