p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 28 Issue : 10 Year : 2022

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Serum cholecystokinin levels can be a predictive factor for difficult cholecystectomy: Decreased cholecystokinin receptor levels [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(7): 947-953 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.96572

Serum cholecystokinin levels can be a predictive factor for difficult cholecystectomy: Decreased cholecystokinin receptor levels

Tonguç Utku Yılmaz1, Fatma Ceyla Eraldemir2, Çiğdem Vural3, Saffet Çınar4, Esra Acar2, Serdar Caglayangil5, Büşra Yaprak Bayrak3, Nihat Zafer Utkan4
1Department of Organ Transplantation Unit, Acıbadem University Atakent Hospital, İstanbul-Türkiye
2Department of Biochemistry, Kocaeli University Faculty of Medicine, Kocaeli-Türkiye
3Department of Pathology, Kocaeli University Faculty of Medicine, Kocaeli-Türkiye
4Department of General Surgery, Kocaeli University Faculty of Medicine, Kocaeli-Türkiye
5Department of Radiology, Kocaeli University Faculty of Medicine, Kocaeli-Türkiye

BACKGROUND: Laparoscopic cholecystectomy (LC) is being performed frequently in general surgery practice. Estimation of difficult cholecystectomy is very important to take precautions against complications. Cholecystokinin (CCK) is an important enzyme for gall-bladder motility. CCK receptor is the target for CCK. Fibrosis and emptying problems of gallbladder are related with difficult cholecys-tectomies. We aimed to evaluate the association between plasma CCK and difficult cholecystectomy and try to explain the mechanism.
METHODS: Prospective cross-sectional study was conducted on a group of patients with cholelithiasis Patients who underwent elective cholecystectomy were classified into easy, difficult and very difficult preoperatively using LC difficulty scores. Pre-operative gallbladder empting ratios were measured by ultrasonography. Serum C-reactive protein, and postprandial serum CCK and pancreas polypeptide levels were measured before the operation. Operation data including operation times, adhesion scores, and complications were collected. Tissue CCK receptor levels and tissue fibrosis scores were obtained.
RESULTS: Easy, difficult, and very difficult LC (DLC) groups were consisted of 34, 28, and 8 patients, respectively. Gallbladder emp-tying was 60% in easy LC group, but 15% in very DLC group. Plasma CCK levels in easy group (37.4 pg/ml) were significantly lower than plasma CCK levels of difficult (58.6 pg/ml), and very difficult groups (66.23 pg/ml). Tissue CCK receptor levels of easy, difficult, and very difficult were 372.4, 178.3, and 144.1 ng/100 mg, respectively. Adhesion scores and fibrosis scores of very difficult group were significantly higher than other groups. Operation times were significantly longer in very difficult group. There were two conversions to open in very DLC group (25%).
CONCLUSION: CCK is a reliable parameter for determining the difficulty of LC. Decreased CCK receptor levels with fibrosis of gallbladder are the probably responsible mechanism.

Keywords: Cholecystokinin, cholecystokinin receptor, difficult cholecystectomy, gallbladder motility; laparoscopic cholecystectomy.

Serum kolesistokinin düzeyi, zor kolesistektomi için belirleyici faktör olabilir: Azalmış kolesistokinin reseptör düzeyleri

Tonguç Utku Yılmaz1, Fatma Ceyla Eraldemir2, Çiğdem Vural3, Saffet Çınar4, Esra Acar2, Serdar Caglayangil5, Büşra Yaprak Bayrak3, Nihat Zafer Utkan4
1Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi, Organ Nakli Birimi, İstanbul
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biokimya Anabilim Dalı, Kocaeli
3Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Kocaeli
4Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Kocaeli
5Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli

AMAÇ: Laparoskopik kolesistektomi (LK), genel cerrahinin sık yapılan ameliyatlarındandır. Olası komplikasyonlara karşı önlem almak için, zor kolesistektomiler belirlenmelidir. Kolesistokinin (CCK), safra kesesi boşalmasında rol oynayan önemli bir hormondur. Safra kesesinde bulunan kolesistokinin reseptörleri, CCK için temel hedeftir. Safra kesesinde fibrozis zor kolesistektomilerdeki en önemli sorundur. Bu çalışmanın amacı, zor kolesistektomi ile plazma kolesistokinin düzeyi arasındaki ilişkiyi incelemek ve olası mekanizmayı açıklamaya çalışmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Elektif laparoskopik kolesistektomi ameliyatına alınacak hastalar daha önceden belirlenen skorlama sistemine göre kolay, zor ve çok zor laparoskopik kolesistektomi olarak gruplandırıldı. Ameliyat öncesi safra kesesi boşalması ultrasonografi ile değerlendirildi. Serum CRP, tokluk serum CCK ve pankreas polipeptid düzeyleri operasyon öncesi ölçüldü. Operasyon süreleri, yapışıklık skorları ve ameliyattaki komplikasyon-lar incelendi. Doku CCK reseptör düzeyleri ve safra kesesi dokularında fibrozis düzeyleri belirlendi.
BULGULAR: Kolay, zor ve çok zor LK grupları sırasıyla 34, 28 ve 8 hastadan oluşuyordu. Safra kesesi boşalması kolay LK grubunda %60 iken çok zor LK grubundan %15 olarak belirlendi. Kolay LK grubunda (37.4 pg/ml) ortalama plazma CCK düzeyleri, zor LK grubu (58.6 pg/ml) ve çok zor LK grubuna (66.23 pg/ml) göre belirgin daha düşüktü. Doku CCK reseptör düzeyleri kolay, zor ve çok zor LK gruplarında sırasıyla 372.4, 178.3, and 144.1 ng/100 mg ölçüldü. Doku yapışıklık skoru ve operasyon süreleri çok zor LK grubunda belirgin daha fazla ölçüldü. Çok zor LK grubunda iki hastada (%25) açığa geçiş görüldü.
TARTIŞMA: Serum CCK düzeyi, LK zorluğu belirlemek için bir parameter olarak kullanılabilir. Zor LK’da artmış fibrozis ile birlikte azalmış CCK reseptör düzeyleri bu mekanima için muhtemel sebep olabilir.

Anahtar Kelimeler: Kolesistokinin, kolesistokinin reseptörü, laparoskopik kolesistektomi, safra kesesi boşalması; zor kolesistektomi.

Tonguç Utku Yılmaz, Fatma Ceyla Eraldemir, Çiğdem Vural, Saffet Çınar, Esra Acar, Serdar Caglayangil, Büşra Yaprak Bayrak, Nihat Zafer Utkan. Serum cholecystokinin levels can be a predictive factor for difficult cholecystectomy: Decreased cholecystokinin receptor levels. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(7): 947-953

Corresponding Author: Tonguç Utku Yılmaz, Türkiye
Manuscript Language: English