p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 5 Issue : 2 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery MAJOR ABDOMINAL VASCULAR INJURIES [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(2): 116-119

MAJOR ABDOMINAL VASCULAR INJURIES

Abdulkadir Bedirli1, Erdoğan M Sözüer1, Ömer Şakrak1, Zeki Yılmaz1, Mustafa Kerek1
Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad

In this study 29 patients were retrospectively evaluated who were operated for abdominal vascular injuries in our clink between 1986 and 1998 in order to detect the factors affecting morbidity and mortality in patients undergoing surgery due to the abdominal vascular injury. Out of 29 patients 21 were male and 8 female and the average age was 32 years. The cause of the injury was blunt in 6 patients and penetrating in 23 patients. The average time from field notification to patients arrival in the emergency department was 65 minutes, from emergency department to arrival to operating room was 34 minutes. Mean trauma severity score was 19.7. The mean blood requirements in these patients was 5500 ml in the preoperative period. The inferior vena cava, abdominal aorta and iliac veins were injured most frequently. While more than one abdominal vascular injury was determined in 8 patients, 34 associated intraabdominal organ injuries including mostly small intestine and colon were found in 21 patients. Treatment including simple suture (n =31), ligation (n =5), and dacron grafts (n=3). The mortality rate was higher in abdominal aorta and vena cava injuries compared to other vascular injuries. The overall mortality rate was 41%. In conclusion, despite the increasing experience in vascular repair methods and surgical explorations carried out without delay major abdominal vascular injuries threatening the life still result in high operative mortality.

Keywords: ABDOMINAL VASCULAR INJURIES, SURGICAL MANAGEMENT, MORTALITY

ABDOMİNAL BÜYÜK DAMAR YARALANMALARI

Abdulkadir Bedirli1, Erdoğan M Sözüer1, Ömer Şakrak1, Zeki Yılmaz1, Mustafa Kerek1
Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad

Bu çalışmada abdominal büyük damar yaralanması nedeniyle cerrahi geçiren hastalardaki morbidite ve mortaliteyi etkileyen faktörleri araştırmak için kliniğimizde 1986-1998 yılları arasında abdominal büyük damar yaralanması nedeniyle ameliyat edilen 29 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların 21'i erkek 87 kadın, genel yaş ortalaması 32 idi. Yaralanmanın nedeni 6 hastada künt, 23 hastada ise penetran idi. Yaralanmadan sonra hastaların acil servise geliş süreleri ortalama 65 dakika iken, acil servisten ameliyata kadar geçen süre ortalama 34 dakika idi. Hastaların ortalama travma şiddet skoru 19.7olarak tespit edildi. Hastalara peroperatuvar dönemde ortalama 5500 mL kan transfüzyonu yapıldı. Vena kava inferior, abdominal aorta ve iliak venler en sık yaralanan damarlar idi. Birden fazla abdominal damar yaralanması 8 hastada tespit edilirken, 21 hastada sıklıkla ince barsak ve kolon olmak üzere 34 adet ilave intraabdominal organ yaralanması bulundu. Tedavide 31 hastaya basit sütürasyon, 5 hastaya ligasyon ve 3 hastaya dacron greft uygulandı. Abdominal aorta ve vena kava inferior yaralanmalarında mortalite diğer yaralanmalara göre daha yüksek olup serideki aperatif mortalite ortalama %41 idi. Sonuç olarak vasküler tamir tekniklerindeki artan tecrübeye, gecikmeksizin uygulanan cerrahi eksplorasyona rağmen hayatı tehdit eden abdominal büyük damar yaralanmaları hala yüksek operatif mortalite ile sonuçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: ABDOMİNAL DAMAR YARALANMALARI, CERRAHİ TEDAVİ, MORTALİTE

Abdulkadir Bedirli, Erdoğan M Sözüer, Ömer Şakrak, Zeki Yılmaz, Mustafa Kerek. MAJOR ABDOMINAL VASCULAR INJURIES. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(2): 116-119