p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 3 Issue : 4 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery THORACIC TRAUMA: IMPACT OF AGE ON MORBIDITY AND MORTALITY [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1997; 3(4): 314-320

THORACIC TRAUMA: IMPACT OF AGE ON MORBIDITY AND MORTALITY

İlhan İnci1, Cemal Özçelik1, Refik Ülkü1, Şevval Eren1, Nesimi Eren1, Gökalp Özgen1
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi, Diyarbakır

1749 thoracic trauma patients were divided into 3 groups according to age and type of injury. Blunt thoracic trauma comprised 54% of children, 47% of adults and 71% of elderly (p<0.001). Penetrating trauma was the cause in 48% of children, 53% of adults and 29% of elderly. Laparotomy was performed more frequently in the adult patients with penetrating injury and was found significant compared to children and elderly (p<0.00l and p<0.05). For penetrating injury thoracotomy rate was not significant among the groups. For blunt injury mortality rate significant in the elderly compared to adults (p<0.00l) and to children (p<0.05). For penetrating injury mortality was significant between elderly and children (p<0.05) and between children and adults (p<0.05). Thoracotomy rate was 8.75% for penetrating and 7.9% for trauma. Overall mortality rate was 7.9% for blunt and 5.2% for penetrating injuries.

Keywords: THORACIC TRAUMA, MORBIDLY, MORTALITY

TORAKS TRAVMASI: YAŞIN MORBİDİTE VE MORTALİTE ÜZERİNE ETKİSİ

İlhan İnci1, Cemal Özçelik1, Refik Ülkü1, Şevval Eren1, Nesimi Eren1, Gökalp Özgen1
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi, Diyarbakır

Toraks Travması nedeniyle kliniğimizde tedavi gören 1749 olgu yaş gruplarına ve yaralanma tipine göre 3 gruba ayrıldı. Künt travma oranı çocuklarda %54 erişkinlerde %47 iken yaşlılarda bu oran %71 idi (p<0.001). Penetran travma oranı çocuk ve erişkinlerde sırasıyla %46 ve %53 iken yaşlılarda bu oran %29 idi (p<0.001). Laparotomi penetran travmalı erişkin olgularda (%23.1) daha sık yapılmıştır ve çocuk ve yaşlı gruplar ile karşılaştırıldığında istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.001 ve p<0.05). Künt travmalı olgularda mortalite oranı yaşlılarda erişkinlere (p<0.001) ve çocuklara (p<0.05) göre karşılaştırıldığında istatistiki olarak anlamlı bulundu. Penetran travmalı olgulardaki mortalite oranı yaşlı ve çocuk grubu arasında (p<0.05) ve çocuk ve erişkin grubu arasında (p<0.05) istatistiki olarak anlamlı bulundu. Penetran travmalı 77 olguda (%8.75), künt travmalı 69 (%7.9) olguda torakotomi yapılmıştır. Künt travmalı olgulardaki genel mortalite oranı %7.2 penetran travmalı olgularda %5.2 idi.

Anahtar Kelimeler: TORAKS TRAVMASI, MORBİDİTE, MORTALİTE

İlhan İnci, Cemal Özçelik, Refik Ülkü, Şevval Eren, Nesimi Eren, Gökalp Özgen. THORACIC TRAUMA: IMPACT OF AGE ON MORBIDITY AND MORTALITY. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1997; 3(4): 314-320