p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 6 Issue : 3 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery ABDOMINAL WOUND DEHISCENCE [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2000; 6(3): 175-179

ABDOMINAL WOUND DEHISCENCE

Ziya Çetinkaya1, Osman Doğru1, Nurullah Bülbüller1, Feridun Baysal1, Kaya Genç1, Mehmet Ali Akkuş1
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad

Despite the significant advances in perioperative care, the incidence of abdominal wound dehiscence and its associated mortality have not improved. In 1109 patients undergoing laparotomy during a 5 year period, 24 risk factors were analysed. Each factor was assessed as an independent statistical variable. Thirty-nine (3.5%) abdominal fascial wound dehiscences occured. In these patients the average length of hospital stay was 25.5 days and three of these cases died (7.7%). In the patients with more than four risk factors, wound dehiscence ratio was significantly high. Significant factors, which contribute abdominal wound dehiscence, were found to include age over 60, hypoproteinemia, abdominal midline incising closure, contaminated/ dirty wound, wound infection and emergency surgery (p<0.05). Risk factors not found to be statically important included suture material, diabetes, jaundice, hemodynamic instability, malignancy, uremia, obesity, pulmonary disease, conjestive heart failure, hypertension and cirrhosis (p>0.05) these are not statistically significant factors when they are accompanied to the significant factors, they significantly increased the wound dehiscence ratio in this patients (p<0.05).

Keywords: WOUND DEHISCENCE

ABDOMİNAL YARA AYRILMASI

Ziya Çetinkaya1, Osman Doğru1, Nurullah Bülbüller1, Feridun Baysal1, Kaya Genç1, Mehmet Ali Akkuş1
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad

Hasta bakımındaki tüm ilerlemelere rağmen, abdominal yara ayrılma insidensi ve buna bağlı olarak gelişen mortalite yüksek seyretmektedir. Beş yıllık periyotta laparotomi uygulanan 1109 olguda yara ayrılmasında suçlanabilecek 24 risk faktörü tek tek ele alınarak, tam ve kısmi yara ayrılması gelişen vakalarda oranları bulunup, bunların yara ayrılmasına istatiksel anlamda bir katkıları olup olmadığı belirlendi. Otuzdokuz (%3.5) hastada abdominal yara ayrılması gelişti. Bu hastaların üçü (%7.7) kaybedilmiş olup, geri kalanların hastanede kalış süreleri ortalama 25.5 gündü. Abdominal yara ayrılması, sayı bakımından dört ve daha fazla risk faktörü bulunduran hastalarda anlamlı oranda yüksekti (p<0.05). Ayrıca yaşı 60'm üzerindekilerde, predispozan sistemik patolojilerden hipoalbüminemisi olanlarda, kontamine ve kirli yarası olanlarda, yara yeri enfeksiyonu gelişenlerde, orta hat karın kesisi uygulananlarda, ve acil olarak ameliyat edilenlerde de abdominal yara ayrılması anlamlı oranda fazla idi (p < 0.05). Sütür materyali, yara kapama şekli, diyabet, sarılık, hemodinamik instabilite, malignite, üremi, obesite, solunum sistemi hastalıkları, konjestif kalp yetmezliği, hipertansiyon ve siroz yara ayrılmasına istatiksel olarak anlamlı oranda katkıda bulunmayan risk faktörleri idi (p>0.05). Tek başına ele alındığında yara ayrılmasına anlamlı bir katkısı olmayan bu faktörlerden en az birinin anlamlı faktörlerle beraber bulunduklarında bunların etkisini arttırdığı ve bu artışın da istatiksel olarak anlamlı olduğu belirlendi.

Anahtar Kelimeler: YARA AYRILMASI

Ziya Çetinkaya, Osman Doğru, Nurullah Bülbüller, Feridun Baysal, Kaya Genç, Mehmet Ali Akkuş. ABDOMINAL WOUND DEHISCENCE. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2000; 6(3): 175-179