p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 6 Issue : 3 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery THE ROLE OF CYTOKINES AND COAGULATION IN THE POSTOPERATIVE PERITONEAL TISSUE REPAIR [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2000; 6(3): 197-201

THE ROLE OF CYTOKINES AND COAGULATION IN THE POSTOPERATIVE PERITONEAL TISSUE REPAIR

Ömer Günal1, Yüksel Arıkan1
Abant İzzet Baysal Üniv. Düzce Tıp Fak. Genel Cerrahi Ad

Postoperative intraabdominal adhesions is still one of the major problems of surgery. Peritoneal tissue repair after surgery or trauma is yet to be a defined subject that concerns different mechanisms. Regardless of the type of injury it is known that molecules related to inflammation and restoration take place in these mechanisms. It has been accepted that fibrin deposition and degradation is the basic event in peritoneal tissue repair. Some cytokines that released during peritoneal tissue repair may affect this basic event in different ways. If modulatory effects of cytokines in peritoneal tissue repair can ultimately be shown, it will be possible not only to prevent postoperative adhesions but also to control them. We aimed in this article to review the markers that play a modulator and mediator role peritoneal tissue repair.

Keywords: CYTOKINES, PERITONEAL REPAIR, INTRAABDOMINAL ADHESIONS

AMELİYAT SONRASI PERİTON DOKUSU İYİLEŞMESİNDE SİTOKİNLER VE KOAGÜLOSYONUN ROLÜ

Ömer Günal1, Yüksel Arıkan1
Abant İzzet Baysal Üniv. Düzce Tıp Fak. Genel Cerrahi Ad

Ameliyat sonrası karın içi yapışıklıklar halen cerrahinin önemli problemlerindendir. Cerrahi veya travma sonrası periton dokusunun iyileşmesi farklı mekanizmaları içeren, henüz tamamı ile çözümlenmemiş bir konudur. Artık periton yaralanmasının tipi ne olursa olsun, inflamasyon ve bunun iyileşmesi ile ilgili moleküllerin bu mekanizmalarda yer aldığı bilinmektedir. Periton dokusunda fibrin oluşumu ve yıkımın periton iyileşmesinde temel olay olduğu kabul edilmektedir. Periton iyileşmesi sırasında salınan bazı sitokinlerin bu temel olayı farklı yönlerde etkileyebileceği düşünülmektedir. Sitokinlerin periton dokusu iyileşmesinde düzenleyici etkileri gösterilebilirse ameliyat sonrası yapışıklıktan sadece önlemek değil, kontrol edebilmek mümkün olacaktır. Bu makalede periton iyileşmesinde düzenleyici ve aracı rolü oynayan moleküller belirleyicileri gözden geçirmeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: SİTOKİNLER, PERİTON ONARIMI, KARIN İÇİ YAPIŞIKLIKLAR

Ömer Günal, Yüksel Arıkan. THE ROLE OF CYTOKINES AND COAGULATION IN THE POSTOPERATIVE PERITONEAL TISSUE REPAIR. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2000; 6(3): 197-201