p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Supp : 1 Year : 2021

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Acute abdomen due to torsion of the wandering spleen: A rare clinical presentation [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(1): 154-156 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.00734

Acute abdomen due to torsion of the wandering spleen: A rare clinical presentation

Mehmet Tolga Kafadar, Yildiray Daduk, Murat Karakoç
Department of General Surgery, Health Sciences University Mehmet Akif İnan Training and Research Hospital, Şanlıurfa-Turkey

Wandering spleen is defined as the spleen that is not in its normal anatomic position due to the absence or laxity of suspensory ligaments. Congenital and acquired factors play a role in its etiology. It is a rare condition and may cause life-threatening complications as torsion or infarction. Rarely, patients may present to the emergency department with an acute abdomen. They may also present with chronic abdominal pain or intraabdominal mass. Given that its clinical diagnosis is difficult to make, radiological studies have an important role for an accurate diagnosis. In this paper, we presented a 24-year-old patient with torsion of a wandering spleen who presented with an acute abdomen and underwent laparoscopic splenectomy under urgent conditions.

Keywords: Acute abdomen, laparoscopic splenectomy; wandering spleen.

Gezici dalak torsiyonuna bağlı oluşan akut karın: Nadir bir klinik prezentasyon

Mehmet Tolga Kafadar, Yildiray Daduk, Murat Karakoç
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Şanlıurfa

Gezici dalak, asıcı bağlarının yokluğu veya gevşekliği nedeniyle dalağın normal anatomik lokalizasyonunda olmaması şeklinde tanımlanmıştır. Doğuştan ve edinsel faktörler etiyolojide rol oynamaktadır. Nadir görülen bir durumdur ve torsiyon veya enfarktüs gibi hayatı tehdit eden komplikasyonlara yol açabilir. Nadiren hastalar akut karın tablosu ile de acile başvurabilirler. Kronik karın ağrısı veya karıniçi kitle ile prezente olabilir. Klinik tanısı genellikle zor olduğu için, radyolojik incelemeler tanıda oldukça önemli yer tutar. Bu yazıda, akut karın tablosu ile başvuran ve acil şartlarda laparoskopik splenektomi uyguladığımız, 24 yaşında gezici dalak torsiyonu olgusu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Akut karın, gezici dalak; laparoskopik splenektomi.

Mehmet Tolga Kafadar, Yildiray Daduk, Murat Karakoç. Acute abdomen due to torsion of the wandering spleen: A rare clinical presentation. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(1): 154-156

Corresponding Author: Mehmet Tolga Kafadar, Türkiye
Manuscript Language: English