p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 3 Year : 2021

Quick Search
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Abusive head trauma: Report of 3 cases [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(3): 261-266 | DOI: 10.5505/tjtes.2013.01460

Abusive head trauma: Report of 3 cases

Nilgün Demirli Çaylan1, Gonca Yılmaz2, Resmiye Oral3, Can Demir Karacan1, Pelin Zorlu1
1Dr. Sami Ulus Maternity And Children's Health And Diseases Training And Research Hospital, Department Of Pediatrics, Ankara, Turkey
2Dr. Sami Ulus Maternity And Children's Health And Diseases Training and Research Hospital, Department Of Social Pediatrics, Ankara, Turkey
3University Of Iowa, Carver College Of Medicine, Department of Pediatrics, Iowa City, Iowa, USA

One form of abusive head trauma (AHT) is perpetrated when an infant or young child is shaken violently by an abuser, results with injuries to various intracranial structures, historically called “shaken baby syndrome (SBS)”. Three cases of AHT with different constellations of clinical symptoms are presented here.

Case-1:
Three month-old female infant was admitted with recurrent seizures, drowsiness, and low grade fever. Ophthalmologic examination revealed retinal hemorrhages (RH) in the left eye. Computed tomography of cranium showed left frontal intra-parenchymal, subdural hematoma (SDH).

Case-2:
Twelve month-old male infant was admitted with a history of favoring left leg. Ophthalmologic examination revealed RH in the right eye. Cranial magnetic resonance imaging (MRI) revealed subacute SDH in the right fronto-parietal region.

Case- 3. Three month-old male infant was admitted with irritability and seizures. Ophthalmologic examination revealed bilateral disseminated RH. Craniyal MRI scan showed bilateral fronto-parietal subacute SDH.

All cases were reported to the Child Protective Services who decided not to remove children but evaluated the psychosocial risks and developed a safety plan, including home visits and family education. Physicians must be aware of possibility of AHT in infants presenting both subtle and overt neurologic symptoms. It’s important to provide training on AHT to staff involved in the management of these cases.

Keywords: Abusive head trauma, shaken baby syndrome, childhood, retinal hemorrhage, subdural hematoma

İstismara bağlı kafa travması: 3 olgu sunumu

Nilgün Demirli Çaylan1, Gonca Yılmaz2, Resmiye Oral3, Can Demir Karacan1, Pelin Zorlu1
1Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Genel Pediatri Kliniği, Ankara
2Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Sosyal Pediatri Kliniği, Ankara
3Iowa Üniversitesi, Carver Tıp Fakültesi, Genel Pediatri Kliniği, Iowa Kenti, Iowa, ABD

İstismara bağlı kafa travmasının bir formu, süt çocuğu veya küçük bir çocuğun istismarcı tarafından siddetle sarsılması ile ortaya çıkan, çeşitli intrakraniyal yapıların zedelenmesi ile sonuçlanan, tarihi adıyla “sarsılmış bebek sendromu (SBS)” dur. Burada farklı klinik özellikleri olan 3 istismara bağlı kafa travması olgusu sunulmaktadır.

Olgu-1:
Üç aylık kız bebek tekrarlayan nöbetler, uyuklama ve düşük derecede ateş yakınmaları ile kabul edildi. Oftalmolojik muayenede sol gözde retinal hemoraji (RH) saptandı. Kraniyal bilgisayarlı tomografi ile sol frontal bölgede intraparankimal subakut subdural hematom (SDH) gösterildi.

Olgu-2:
12 aylık erkek bebek sol bacağının üzerine basamama yakınması ile kabul edildi. Oftalmolojik muayenede sağ gözde RH saptandı. Kraniyal manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile sağ frontoparyetal bölgede subakut SDH gösterildi.

Olgu-3:
Üç aylık erkek bebek irritabilte ve nöbet geçirme yakınmaları ile kabul edildi. Oftalmolojik muayenede bilateral yaygın RH saptandı. Kraniyal MRG ile bilateral frontoparyetal bölgede subakut SDH gösterildi.

Olguların tümü, Çocuk Koruma Servisi’ne bildirildi ki bu servis psikososyal riskleri değerlendirerek ev ziyaretleri ve aile eğitimini içeren güvenli bir plan yaparak çocukları ailelerinden ayırmamaya karar verdi. Hekimler sinsi veya aşikar nörolojik semptomlarla başvuran süt çocuklarında istismara bağlı kafa travması olasığının farkında olmalıdırlar. Bu olguların yönetiminde rol alan tüm personele istismara bağlı kafa travması konusunda eğitim verilmesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: İstismara bağlı kafa travması, sarsılmış bebek sendromu, çocukluk çağı, retinal hemoraji, subdural hematom

Nilgün Demirli Çaylan, Gonca Yılmaz, Resmiye Oral, Can Demir Karacan, Pelin Zorlu. Abusive head trauma: Report of 3 cases. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(3): 261-266

Corresponding Author: Nilgün Demirli Çaylan, Türkiye