p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : Issue : Year : 2022

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Evaluation of gastroesophageal reflux in pediatric laparoscopic appendectomy procedures [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(10): 1449-1454 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.06588

Evaluation of gastroesophageal reflux in pediatric laparoscopic appendectomy procedures

Gökhan Berktuğ Bahadır1, Caner İsbir2, Aslınur Sagun3, Hakan Taşkınlar2, Handan Birbicer3, Ali Naycı2
1Department of Pediatric Surgery, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara-Türkiye
2Department of Pediatric Surgery, Mersin University Faculty of Medicine, Mersin-Türkiye
3Department of Anesthesiology and Reanimation, Mersin University Faculty of Medicine, Mersin-Türkiye

BACKGROUND: The increased intra-abdominal pressure during laparoscopic surgical procedures was reported to be a factor in the development of gastroesophageal reflux. This study evaluated the presence of gastroesophageal reflux and associated factors using 24-h pH monitoring in children undergoing laparoscopic appendectomy.
METHODS: Children who underwent laparoscopic surgery for presumed acute appendicitis between June 2017 and June 2018 were included in the study. After pre-operative endotracheal intubation, pH catheters were placed for 24-h esophageal pH monitoring. Relationships between gastroesophageal reflux and procedure time, pre-operative fasting time, age, weight, and body mass index (BMI) were evaluated.
RESULTS: A total of 60 pediatric patients were included in the study. Their mean (SD) age was 11.82 (3.71) years (range, 4–17 years). The mean (SD) body weight was 41.27 (16.72) kg (range, 15–90 kg) and the mean (SD) BMI were 17.96 (4.37). The mean pre-operative fasting time was 15.52 (12.1) h, while the mean operative time was 38.42 (17.96) min. Lower age and weight were significantly associated with the presence of post-operative gastroesophageal reflux (p<0.05). Mean procedure time, mean pre-operative fasting time, and BMI were not significantly associated with intra- or post-operative gastroesophageal reflux (p>0.05).
CONCLUSION: The lack of a significant relationship between mean procedure time and gastroesophageal reflux suggests that the mean duration of the laparoscopic procedures performed in this study is safe in terms of gastroesophageal reflux. The results also indicate that young age and low weight should be considered risk factors for gastroesophageal reflux in pediatric patients undergoing laparoscopic appendectomy.

Keywords: Gastroesophageal reflux, laparoscopy, pH monitoring.

Çocuk hastalarda laparoskopik apendektomide gastroözofageal reflünün değerlendirilmesi

Gökhan Berktuğ Bahadır1, Caner İsbir2, Aslınur Sagun3, Hakan Taşkınlar2, Handan Birbicer3, Ali Naycı2
1Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Ankara
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Mersin
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Mersin

AMAÇ: Laparoskopik cerrahi işlemler sırasında artan karın içi basıncının gastroözofageal reflü gelişiminde bir faktör olduğu bildirilmiştir. Bu çalışma, laparoskopik apendektomi geçiren çocuklarda gastroözofageal reflü varlığını ve ilişkili faktörleri 24 saatlik pH monitörizasyonu kullanarak değerlendirilmesi amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Haziran 2017–Haziran 2018 tarihleri arasında akut apandisit düşünülerek laparoskopik cerrahi uygulanan çocuklar çalışmaya dahil edildi. Ameliyat öncesi endotrakeal entübasyondan sonra, 24 saatlik pH monitörizasyonu için kateter yerleştirildi. Gastroözofageal reflü ile işlem süresi, ameliyat öncesi açlık süresi, yaş, kilo ve vücut kitle indeksi arasındaki ilişkiler değerlendirildi.
BULGULAR: Toplam 60 çocuk hasta çalışmaya alındı. Ortalama (SD) yaşları 11.82 (3.71) yıl (4–17 yaş arası) idi. Ortalama (SD) vücut ağırlığı 41.27 (16.72) kg (aralık, 15–90 kg) ve ortalama (SD) vücut kitle indeksi 17.96 (4.37) idi. Ameliyat öncesi ortalama açlık süresi 15.52 (12.1) saat, ortalama ameliyat süresi 38.42 (17.96) dakika idi. Daha düşük yaş ve ağırlık, ameliyat sonrası gastroözofageal reflü varlığı ile anlamlı olarak ilişkiliydi (p<0.05). Ortalama işlem süresi, ameliyat öncesi ortalama açlık süresi ve vücut kitle indeksi, intra veya ameliyat sonrası gastroözofageal reflü ile anlamlı olarak ilişki saptanmadı (p>0.05).
TARTIŞMA: Ortalama işlem süresi ile gastroözofageal reflü arasında anlamlı bir ilişkinin olmaması, bu çalışmada yapılan laparoskopik işlemlerin ortalama süresinin gastroözofageal reflü açısından güvenli olduğunu düşündürmektedir. Sonuçlar ayrıca laparoskopik apendektomi yapılan çocuk hastalarda genç yaş ve düşük kilonun gastroözofageal reflü için risk faktörleri olarak düşünülmesi gerektiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Gastroözofageal reflü, laparoskopi, pH monitorizasyonu.

Gökhan Berktuğ Bahadır, Caner İsbir, Aslınur Sagun, Hakan Taşkınlar, Handan Birbicer, Ali Naycı. Evaluation of gastroesophageal reflux in pediatric laparoscopic appendectomy procedures. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(10): 1449-1454

Corresponding Author: Gökhan Berktuğ Bahadır, Türkiye
Manuscript Language: English