p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Supp : 5 Year : 2021

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Effect of boric acid on cartilage formation of osteochondral defects in rabbit knee: An experimental study [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(5): 504-509 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.17748

Effect of boric acid on cartilage formation of osteochondral defects in rabbit knee: An experimental study

Sefa Gök1, Fırat Ozan1, Ebru Akay2, Kamil Yamak3, Cemil Kayalı3, Taşkın Altay3
1Department of Orthopedics and Traumatology, Kayseri City Hospital, Kayseri-Turkey
2Department of Pathology, Kayseri City Hospital, Kayseri-Turkey
3Department of Orthopedics and Traumatology, İzmir Bozyaka Training and Research Hospital, İzmir-Turkey

BACKGROUND: The present study aimed to investigate the healing of articular cartilage with boric acid (BA) injection in an experimental cartilage defect model of rabbit knee.
METHODS: Nine skeletally mature female New Zealand White rabbits were used. The right knees of the rabbits were assigned as the study group and injected with the BA solution and the left knees of the rabbits as the control group. Under anesthesia, a cylindrical full-thickness osteochondral defect (4 mm in diameter and 3 mm in depth) was formed using a drill on the anterior side of the articular surface of the medial femur condyle. The BA solution was administered to the right knees of rabbits in the form of an intra-articular injection (8 mg/kg) for 6 weeks, at the same day and hours each week. The animals were euthanized at the end of the 2nd month.
RESULTS: In both macroscopic evaluation and microscopic evaluation, statistically significant differences were observed in the BA injection group compared with the control group (p<0.05). In the macroscopic examination of the defect area, statistically significant differences were observed between the groups in terms of degree of defect repair, integration to border zone, and macroscopic appearance (p<0.05). The averaged results of all evaluated parameters of the International Cartilage Repair Society visual histological assessment score were better for the BA group.
CONCLUSION: The healing process of the cartilage injury could be improved by BA injection administration. In future, BA may safely be used as an additional treatment modality in clinical practice to enhance the healing process of cartilage injuries, which are commonly observed orthopedic problem.

Keywords: Articular cartilage, boric acid, cartilage repair; intra-articular injection; osteochondral defect.

Tavşan diz eklemi osteokondral defekt modelinde borik asitin kıkırdak iyileşmesi üzerine etkisi: Deneysel çalışma

Sefa Gök1, Fırat Ozan1, Ebru Akay2, Kamil Yamak3, Cemil Kayalı3, Taşkın Altay3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kayseri Şehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Kayseri
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kayseri Şehir Hastanesi, Patoloji Kliniği, Kayseri
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir

AMAÇ: Bu çalışmada, tavşan diz eklemi deneysel kıkırdak defekti modelinde eklem kıkırdağının borik asit (BA) enjeksiyonuyla kıkırdak iyileşmesi üzerine etkisi araştırıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Dokuz adet iskelet gelişimi olgun, dişi, Yeni Zelanda beyaz tavşanı kullanıldı. Tavşanların sağ dizleri çalışma grubu olarak atandı ve BA çözeltisi eklem içine enjekte edildi. Tavşanların sol dizleri ise kontrol grubu olarak belirlendi. Tavşanlara anestezi altında, medial femur kondilinin eklem yüzeyinin ön tarafında matkap ucu kullanılarak, silindirik tam kalınlıkta bir osteokondral defekt (4 mm çapında ve 3 mm derinliğinde) oluşturuldu. BA çözeltisi tavşanların sağ dizlerine altı hafta boyunca, her hafta aynı gün ve saatte eklem içi enjeksiyonu (8 mg/kg) şeklinde uygulandı. İkinci ayın sonunda hayvanlara ötenazi uygulandı.
BULGULAR: Makroskopik ve mikroskobik değerlendirmede, BA enjeksiyon grubunda kontrol grubuna göre anlamlı farklılıklar gözlendi (p<0.05). Defekt bölgesinin makroskopik değerlendirmesinde defekt onarım derecesi, sınır bölgesi integrasyonu ve makroskopik görünüm açısından gruplar arasında BA grubu lehine anlamlı farklılıklar tespit edildi (p<0.05). ICRS görsel histolojik değerlendirme skoruna gore değerlendirilen tüm parametrelerin ortalama sonuçları BA grubu için daha iyi olarak tespit edildi.
TARTIŞMA: Kıkırdak yaralanmasının iyileşme süreci BA enjeksiyon uygulaması ile geliştirilebilir. Gelecekte BA, yaygın olarak görülen bir sorun olan kıkırdak yaralanmalarının iyileşme sürecini arttırmak için klinik uygulamalarda ek bir tedavi yöntemi olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Borik asit, eklem içi enjeksiyon, eklem kıkırdağı; kıkırdak onarımı; osteokondral defekt.

Sefa Gök, Fırat Ozan, Ebru Akay, Kamil Yamak, Cemil Kayalı, Taşkın Altay. Effect of boric acid on cartilage formation of osteochondral defects in rabbit knee: An experimental study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(5): 504-509

Corresponding Author: Fırat Ozan, Türkiye
Manuscript Language: English