p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 22 Issue : 4 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Medial mini-open versus percutaneous pin fixation for type III supracondylar fractures in children [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(4): 350-354 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.20268

Medial mini-open versus percutaneous pin fixation for type III supracondylar fractures in children

Ersin Erçin1, Mustafa Gökhan Bilgili1, Emre Baca1, Serdar Hakan Başaran2, Alkan Bayrak1, Cemal Kural1, Mustafa Cevdet Avkan1
1Department Of Orthopaedics And Traumatology, Bakirkoy Dr Sadi Konuk Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department Of Orthopaedics And Traumatology, Karabuk University

BACKGROUND: The present objective was to compare medial mini-open and percutaneous treatment of pediatric supracondylar fractures according to fluoroscopy time, duration of surgery, and iatrogenic ulnar nerve injury.
METHODS: A total of 104 Gartland type III supracondylar humerus fractures were prospectively evaluated between 2011 and 2013. Patients were divided into 2 groups according to type of fixation. In Group A (41 patients), medial pin was inserted with mini-open incision with 2 lateral pins inserted percutaneously. In Group B (63 patients), all pins were inserted percutaneously. Mean follow-up time was 14.1±1.2 months in Group A, and 14.6±2.1 months in Group B. All patients were postoperatively evaluated for nerve injury with both motor and sensory function assessment. Length of surgery, total fluoroscopy time, fluoroscopy time for medial pin insertion, Baumann’s angle, humeral capitellum angle, final carrying angle, and range of motion were recorded.
RESULTS: Sensorial evaluation showed that Group A had 3 poor, and 1 fair results, and Group B had 2 poor, and 1 fair results. No statistically significant differences were observed, including no differences in either surgery or total fluoroscopy times between groups. However, fluoroscopy time during medial pin placement was significantly lower in the mini-open group.
CONCLUSION: In conclusion, similar results of both techniques were observed, and both carry risk of iatrogenic ulnar nerve injury. Medial pin placement is easier and less demanding when used with mini-open technique.

Keywords: Fracture, humerus, pediatric, supracondylar fracture; ulnar nerve.

Çocuk tip III suprakondiler humerus kırıklarında medial mini açık teknikle perkütan tekniğin karşılaştırlması

Ersin Erçin1, Mustafa Gökhan Bilgili1, Emre Baca1, Serdar Hakan Başaran2, Alkan Bayrak1, Cemal Kural1, Mustafa Cevdet Avkan1
1Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
2Karabük Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

AMAÇ: Bu çalışmada, çocukluk çağında görülen suprakondiler humerus kırıklarında medial mini açık teknikle perkütan tekniği karşılaştırıldı, floroskopi zamanı, cerrahi süre ve iyatrojenik ulnar sinir hasarı araştırıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM: 2011 ve 2013 yılları arasında ameliyat edilen 104 adet Gartland tip III suprakondiler humerus kırığı ileriye yönelik olarak incelendi. Birinci gruptaki (Grup A) 41 hastaya medial mini açık insizyonla medialden bir ve lateralden iki adet pin ile fiksasyonu yapıldı. İkinci gruptaki (Grup B) 63 hastaya tüm pinler perkütan yerleştirildi. Ortalama takip süresi Grup A’da 14.1±1.2 ay ve Grup B’de 14.6±2.1 aydır. Cerrahi sonrası hastalar sinir yaralanması açısından motor ve duyu muayeneleri yapıldı. Cerrahinin süresi, toplam floroskopi süresi, medial pin için floroskopi süresi, Baumann açısı, humerokapitallar açı, son taşıma açısı ve eklem hareket açıklığı değerlendirildi.
BULGULAR: Duyu incelemesinde Grup A’da üç kötü ve bir orta sonuç, Grup B’de iki kötü ve bir orta sonuç elde edildi. İstatististiksel olarak fark saptanmadı. Gruplar arasında cerrahi süre ve toplam floroskopi süresi açısından fark saptanmadı. Medial mini açık yapılan grupta medial pin fiksasyonu sırasında floroskopi süresi daha kısa saptandı.
TARTIŞMA: Medial mini açık teknik ve perkütan tekniğin her ikisin dede iyatrojenik ulnar sinir yaralanma riski mevcuttur. Medial mini açık teknikte medial pin yerleştirme işlemi daha kısa süre floroskopi kullanımı açısından avantajlıdır.

Anahtar Kelimeler: Humerus, kırık, pediatrik, suprakondiler kırık; ulnar sinir.

Ersin Erçin, Mustafa Gökhan Bilgili, Emre Baca, Serdar Hakan Başaran, Alkan Bayrak, Cemal Kural, Mustafa Cevdet Avkan. Medial mini-open versus percutaneous pin fixation for type III supracondylar fractures in children. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(4): 350-354

Corresponding Author: Ersin Erçin, Türkiye
Manuscript Language: English