p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : Issue : Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Are the cytokines and chemokines important for the early diagnosis of mesenteric ischemia? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(1): 17-21 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.25042

Are the cytokines and chemokines important for the early diagnosis of mesenteric ischemia?

Ali Emre Nayci, Selim Dogan
Department of General Surgery, İstanbul Training and Research Hospital, İstanbul-Türkiye

BACKGROUND: Acute mesenteric ischemia (AMI) has very high mortality and morbidity rates, and the most important factor in the prognosis of AMI is the duration of ischemia. This study aims to evaluate the changes of these markers according to the ischemia duration and possible use of cytokines and chemokines in the early diagnosis of AMI.
METHODS: Twenty-one male Sprague–Dawley rats were divided into three equal groups. The Superior Mesenteric Artery and Superior Mesenteric Vein were tied tightly and exposed to ischemia for 2 h for Group 1 and 6 h for Group 2. There was no intervention for Group 3, and it was selected as a control group. Intracardiac blood samples were collected after 2 h in Group 1 and 6 h in Groups 2 and 3. The IL-1α, 1β, 6, 10, 12p70, 17A, 18, 33, CXCL1/KC, CCL2/MCP-1, GM-CSF, IFN-γ, and TNF-α were measured using flow cytometry.
RESULTS: Significant differences were observed between the groups in IFN-γ, CXCL1, MCP1, TNF-α, and IL-6 parameters. In the correlation analyses performed according to the mesenteric ischemia time, a very strong correlation was observed in CXCL1, as well as a strong level for MCP-1, TNF-α, and IL-6. Furthermore, a moderate level of correlation was found in IFN-γ, IL-10, and IL-18.
CONCLUSION: The increased levels of CXCL1, MCP-1, TNF-α, and IL-6, which had a high correlation with the duration of ischemia in patients with intestinal ischemia, may help clinicians with diagnoses and treatment decision-making.

Keywords: : Acute mesenteric ischemia, chemokine; cytokine.

Mezenterik iskeminin erken teşhisinde sitokinler ve kemokinler önemli midir?

Ali Emre Nayci, Selim Dogan
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, İstanbul

AMAÇ: Akut mezenterik iskemi (AMİ) çok yüksek mortalite ve morbiditeye sahiptir ve AMİ’nin prognozunda en önemli faktör iskeminin süresidir. Bu çalışmanın amacı, AMİ’nin erken tanısında sitokin ve kemokinlerin olası kullanımı ve iskemi süresine göre bu belirteçlerin değişimini değerlendirmektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Yirmi bir erkek Sprague Dawley sıçanı üç eşit gruba ayrıldı. İlk iki grupta superior mezenterik arter ve superior mezenterik ven sıkıca bağlanarak grup 1’de iki, grup 2’de altı saat iskemiye maruz bırakıldı. Grup 3’e ise herhangi bir işlem uygulanmayarak kontrol grubu olarak belirlendi. Grup 1’de iskemiden iki saat sonra ve grup 2 iskemiden altı saat sonar ve grup 3’te ise laparotomiden altı saat sonar intrakardiyak kan örnekleri alınarak IL-1α, 1β, 6, 10, 12p70, 17A, 18, 33, CXCL1/KC, CCL2/MCP-1, GM-CSF, IFN-γ ve TNF-α düzeyleri flow sitometri kullanılarak ölçüldü.
BULGULAR: IFN-γ, CXCL1, MCP-1, TNF-α ve IL-6 parametrelerinde gruplar arasında önemli farklılıklar gözlendi. Mezenterik iskemi süresine göre yapılan korelasyon analizlerinde CXCL1’de çok yüksek, MCP-1, TNF-α ve IL-6’da yüksek düzeyde korelasyon gözlenmektedir. Ayrıca IFN-γ, IL-10 ve IL-18’de orta düzeyde bir korelasyon mevcuttu.
TARTIŞMA: Mezenterik iskemi olan hastalarda iskemi süresi ile yüksek korelasyon gösteren CXCL1, MCP-1, TNF-α ve IL-6 düzeylerinin artması, klinisyenin tanı koymasına ve doğru tedaviyi seçmesine yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Akut mezenterik iskemi, kemokin; sitokin.

Ali Emre Nayci, Selim Dogan. Are the cytokines and chemokines important for the early diagnosis of mesenteric ischemia?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(1): 17-21

Corresponding Author: Ali Emre Nayci, Türkiye
Manuscript Language: English