p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 28 Issue : 6 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery A series of post-traumatic midline epidural hematoma and review of the literature [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(6): 805-811 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.28182

A series of post-traumatic midline epidural hematoma and review of the literature

Doğan Güçlühan Güçlü1, Onur Öztürk2, Musa Çırak1, Halil Can3, Tuğrul Cem Ünal4, İlyas Dolaş4, Utku Özgen4, Aydın Aydoseli4, Altay Sencer4
1Department of Neurosurgery, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
2Department of Neurosurgery, Çerkezköy State Hospital, Tekirdağ-Turkey
3Department of Neurosurgery, Biruni University Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey
4Department of Neurosurgery, İstanbul University Istanbul Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: Supratentorial midline epidural hematoma is rare but challenging in diagnosis and management. Indication for surgery can arise even following hospital admission. Being familiar to the presentation and watching out for direct and indirect signs on axial computed tomography (CT) such as suture diastasis or fracture traversing midline are essential to plan multi-planar CT enabling exact diagnosis including form and mass effect of hematoma.
METHODS: Nine patients with midline epidural hematoma including two pediatric patients underwent surgery between 2013 and 2018. Pre-operative and post-operative patient status, radiological features, and surgical technique were analyzed.
RESULTS: Four patients had deteriorating consciousness levels and two patients had paraparesis. All had fractures traversing midline and epidural hematomas with significant mass effect. They were operated through separated craniotomies around the midline and midline bone strip was used for dural tenting and as support for natural closure of bone flaps. No post-operative complications were developed. All patients were discharged with Glasgow Outcome Score of 5.
CONCLUSION: Because of the rarity of the lesion and small number of patients, definitive conclusions may be misleading but we think that, in experienced hands, midline epidural hematomas can safely be operated on and, preservation of midline bone strip pro-vides easier bleeding control.

Keywords: Epidural hematoma, midline hematoma; sagittal sinu; vertex.

Posttravmatik orta hat epidural hematom serisi ve literatür derlemesi

Doğan Güçlühan Güçlü1, Onur Öztürk2, Musa Çırak1, Halil Can3, Tuğrul Cem Ünal4, İlyas Dolaş4, Utku Özgen4, Aydın Aydoseli4, Altay Sencer4
1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2Çerkezköy Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Tekirdağ
3Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
4İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Supratentoryal orta hat epidural hematomları nadir görülmesinin yanı sıra tanıda ve yönetimde zorludur. Ameliyat gerekliliği hastane takibinin ardından dahi oluşabilir. Klinik semptomlara aşina olmak ve aksiyel bilgisayarlı tomografi (BT) incelemesinde doğrudan kanama bulgularına ya da sütür diastazı ve orta hattı çaprazlayan kırıklar gibi dolaylı bulgulara dikkat etmek, hematomun formu ve kitle etkisi ile birlikte kesin tanısını sağlayan çoklu plan BT çekimi planlamak için gereklidir.
GEREÇ VE YÖNTEM: İkisi pediatrik hasta olmak üzere orta hat epidural hematom tanılı toplam dokuz hasta 2013 ve 2018 yılları arasında ameliyat edildi. Hastaların ameliyat öncesi ve sonrası durumları, radyolojik bulguları ve uygulanan cerrahi teknik değerlendirildi.
BULGULAR: Dört hastanın azalmış bilinç düzeyi ve iki hastanın paraparezi bulgusu mevcuttu. Bütün hastalarda orta hattı çaprazlayan kırık ve kitle etkisi gösteren epidural hematom saptandı. Bütün hastalar orta hattın iki yanına ayrı kranyotomi açılarak ameliyat edildi ve orta hatta bırakılan kemik şerit durayı asmak ve kemik fleplerinde kapatılmasında destek amacıyla kullanıldı. Ameliyat sonrası dönemde komplikasyon görülmedi. Tüm hastalar GOS değeri 5 ile taburcu edildi.
TARTIŞMA: Bu lezyonların nadir görülmesi ve hasta sayısının azlığı nedeniyle kesin sonuç çıkarmak yanıltıcı olabilir ancak tecrübeli ellerde orta hat epidural hematomu güvenle ameliyat edilebileceğini ve orta hatta kemik şeridin korunması ile daha kolay kanama kontrolü sağlanabileceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Epidural hematom, orta hat hematomu; sagital sinus; verteks.

Doğan Güçlühan Güçlü, Onur Öztürk, Musa Çırak, Halil Can, Tuğrul Cem Ünal, İlyas Dolaş, Utku Özgen, Aydın Aydoseli, Altay Sencer. A series of post-traumatic midline epidural hematoma and review of the literature. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(6): 805-811

Corresponding Author: Onur Öztürk, Türkiye
Manuscript Language: English