p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 26 Supp : 6 Year : 2021

Quick Search
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Gut mucosa in the rats exposed temporary mechanical obstruction fed with probiotic [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(6): 833-842 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.30269

Gut mucosa in the rats exposed temporary mechanical obstruction fed with probiotic

Akay Edizsoy1, Eyüp Yılmaz2, Mehmet Hakan Çevikel2, Çiğdem Yenisey3, Serhan Sakarya4, İbrahim Meteoğlu5
1Departmant of General Surgery, Surgical Oncology, Mersin University Faculty of Medicine, Mersin-Turkey
2Departmant of General Surgery, Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Aydın-Turkey
3Departmant of Biochemistry, Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Aydın-Turkey
4Departmant of Infectious Diseases, Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Aydın-Turkey
5Departmant of Pathology, Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Aydın-Turkey

BACKGROUND: Created a model in the rats, to prevent mucosal damage and related effects in the patients, who were operated due to mechanical obstruction. Some groups fed fodder with probiotics, some groups fed with standard fodder. It is objected that the damage of gut mucosa and related effects on how to expose the differences of the groups.
METHODS: In this study, 48 female Wistar-albino type rats are separated into five groups randomly. In the first operation, rats’ terminal ileum was tied up with silk except for the control group. Two groups 24, the other two groups 48 hours later operated again and terminal ileum obstructions were removed. During that time, each one of those 24 and 48 hours of obstructed groups were fed with probiotic. Twenty-four hours later, the control group and other groups were operated for the third time for sampling. Terminal ileum, liver, spleen, MLN (Mesenteric lymph node) and blood samples were taken.
RESULTS: The research group, which was obstructed and fed with probiotics during 48 hours, was significantly observed in increased mucosa cell loss and mucosal edema. Bacterial translocation was found more common in groups without probiotics. Tissue GR (Glutathione reductase) and erythrocyte CAT (Catalase) were lower in the group of 24 hours obstructed and given probiotics.
CONCLUSION: The findings suggest that the high rate of mucosal edemas in the groups that are fed with probiotics can be seen as damage, but we think that probiotics are consonant with the strength of the mucosal barrier. Thus, in the groups fed with probiotics, it is possible that bacterial translocation is seen less, and some antioxidative enzymes are found less. Further studies are needed to investigate the benefits of probiotics in patients operated for obstruction.

Keywords: Antioxidative enzyme, bacterial translocation; mucosal damage; obstruction; probiotic.

Geçici mekanik obstrüksiyona maruz kalmış, probiyotik ile beslenen sıçanlarda bağırsak mukozası

Akay Edizsoy1, Eyüp Yılmaz2, Mehmet Hakan Çevikel2, Çiğdem Yenisey3, Serhan Sakarya4, İbrahim Meteoğlu5
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Cerrahi Onkoloji, Mersin
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Aydın
3Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Aydın
4Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Aydın
5Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pataloji Anabilim Dalı, Aydın

AMAÇ: Mekanik obstrüksiyon nedeniyle ameliyat edilen hastalarda mukozal hasarı ve buna bağlı etkileri önlemek için sıçanlarda bir model oluşturuldu. Bazı gruplara yemleri ile probiyotik verilerek, bazıları ise standart yemlerle beslendi. Bağırsak mukozasının zarar görmesi ve buna bağlı olan etkilerin gruplar arasında farklılık ortaya çıkarması beklendi.
GEREÇ VE YÖNTEM: Kırk sekiz dişi wistar-albino tipi sıçan rastgele beş gruba ayrıldı. İlk operasyonda, kontrol grubu dışındaki sıçanların bağırsakları terminal ileum düzeyinde ipek ile bağlandı. İki grup 24, diğer iki grup 48 saat sonra tekrar ameliyat edildi ve terminal ileumdaki obtrüksiyonları kaldırıldı. Bu süre zarfında, 24 ve 48 saat obstrükte kalan gruplardan her birine probiyotik verildi. Yirmi dört saat sonra, kontrol grubu ve diğer gruplar örnekleme için üçüncü kez ameliyat edildi. Terminal ileum, karaciğer, dalak, MLN (mezenterik lenf nodu) ve kan örnekleri alındı.
BULGULAR: Kırk sekiz saat boyunca obstrükte kalan ve probiyotiklerle beslenen araştırma grubunda mukozal hücre kaybı ve mukozal ödemde belirgin olarak artış gözlendi. Bakteriyel translokasyon, probiyotik verilmeyen gruplarda daha yaygın bulundu. Doku GR (Glutatyon redüktaz) ve eritrosit CAT (katalaz), 24 saat boyunca tıkalı ve probiyotik verilen grupta daha düşüktü.
TARTIŞMA: Probiyotiklerle beslenen gruplardaki yüksek mukozal ödem oranları hasar olarak görülebilir, ancak probiyotiklerin mukozal bariyer etkisi ile uyumlu olduğunu düşünüyoruz. Böylece probiyotiklerle beslenen gruplarda, bakteriyel translokasyonun daha az görülmesi ve bazı antioksidan enzimlerin daha düşük bulunması mümkündür. Probiyotiklerin cerrahi hastalarda yararlarını belirlemek için ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Antioksidan enzim, bakteriyel translokasyon; mukozal hasar; obstrüksiyon; probiyotik.

Akay Edizsoy, Eyüp Yılmaz, Mehmet Hakan Çevikel, Çiğdem Yenisey, Serhan Sakarya, İbrahim Meteoğlu. Gut mucosa in the rats exposed temporary mechanical obstruction fed with probiotic. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(6): 833-842

Corresponding Author: Akay Edizsoy, Türkiye