p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 17 Issue : 6 Year : 2022

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Determination of urinary N-acetyl-β-D glucosaminidase (NAG) levels in experimental blunt renal trauma [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(6): 475-481 | DOI: 10.5505/tjtes.2011.57973

Determination of urinary N-acetyl-β-D glucosaminidase (NAG) levels in experimental blunt renal trauma

Alpaslan Hanbeyoğlu1, Ahmet Kazez1, Bilal Üstündağ2, Nusret Akpolat3
1Fırat University Faculty Of Medicine, Department Of Pediatric Surgery, Elazığ
2Fırat University Faculty Of Medicine, Department Of Clinical Biochemistry, Elazığ
3Fırat University Faculty Of Medicine, Department Of Medical Pathology, Elazığ

BACKGROUND
We evaluated the applicability of urinary N-acetyl-beta-D glucosaminidase (NAG) levels in the diagnosis and follow-up in blunt kidney injury.
METHODS
Twenty Sprague-Dawley rats were studied. In the Sham group, left kidney exploration was made. In the Trauma group, after left kidney exploration, a 20 g weight was dropped onto the kidneys. Urine was collected for analysis with strip and determination of urinary NAG and creatinine (Cr) levels at baseline and 0-6, 12-24, 24-36 and 36-48 postoperative hours. Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis tests were used.
RESULTS
Macroscopic examinations of traumatized kidneys revealed grade II and III injury, and histopathological examinations showed relevant changes. Macroscopic hematuria was observed in all traumatized rats. Urinary NAG/Cr levels in the Trauma group were found to be significantly higher than their base levels at 0-6, 12-24, 24-36, and 36-48 hours. In the Sham group, only the level of NAG/Cr at 0-6 hours was significantly higher. The increase in NAG/Cr levels at 0-6 hours was significantly higher in the Trauma group than in the Sham group.
CONCLUSION
After isolated blunt renal trauma, urinary NAG levels increase in the early stage. However, more detailed clinical studies are needed to develop NAG levels as a criterion in the follow-up of blunt renal trauma.

Keywords: NAG, renal injury; trauma.

Deneysel künt böbrek travmasında idrar N-Asetil-β-D glukozaminidaz (NAG) düzeylerinin belirlenmesi

Alpaslan Hanbeyoğlu1, Ahmet Kazez1, Bilal Üstündağ2, Nusret Akpolat3
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ

AMAÇ
İdrar N-asetil-β-D glukozaminidaz (NAG) düzeyinin, künt böbrek yaralanmasının tanı ve takibinde kullanılabilirliği araştırıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM
Yirmi adet Sprague-Dawley cinsi genç-erişkin sıçanla çalışıldı. Sham grubunda sol böbrek eksplorasyonu yapıldı. Travma grubunda sol böbrek eksplore edildikten sonra 20 gr ağırlık böbrek üzerine düşürüldü. İşlem öncesi, işlem sonrası 0-6., 12-24., 24-36. ve 36-48. saatler arasında strip ile idrar tetkiki, idrar NAG ve kreatinin (Cr) düzeyleri için örnekler alındı. İstatistiksel analiz Mann-Whitney U ve Kruskall Wallis testleri ile yapıldı.
BULGULAR
Travma oluşturulan böbreklerin makroskopik incelemelerinde grade II ve III yaralanma olduğu, histopatolojik incelemelerinde de beklenen patolojik değişiklikler görüldü. Travma grubundaki sıçanların hepsinde makroskopik hematüri izlendi. Travma grubunda 0-6., 12-24., 24-36. ve 36-48. saatler arasındaki idrar NAG/Cr düzeyleri işlem öncesi kontrol değerlere göre anlamlı olarak yüksek bulundu. Sham grubunda ise sadece 0-6. saatteki idrar NAG/Cr düzeyleri kontrol değerlere göre anlamlı olarak yüksekti. Sıfır-6. saatteki NAG/Cr düzeylerindeki artış travma grubunda anlamlı olarak daha fazlaydı.
SONUÇ
İzole künt böbrek yaralanmalarından sonra erken dönemde idrar NAG düzeyleri anlamlı olarak yükselmektedir. NAG düzeylerinin künt böbrek yaralanmalarında bir ölçüt olarak kullanılabilirliği için daha kapsamlı ve klinik çalışmalarla geliştirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: NAG, böbrek yaralanması; travma.

Alpaslan Hanbeyoğlu, Ahmet Kazez, Bilal Üstündağ, Nusret Akpolat. Determination of urinary N-acetyl-β-D glucosaminidase (NAG) levels in experimental blunt renal trauma. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(6): 475-481

Corresponding Author: Ahmet Kazez, Türkiye
Manuscript Language: English