p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Knowledge level on the management of pediatric burn patients among physicians working in the emergency department [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(1): 73-80 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.85781

Knowledge level on the management of pediatric burn patients among physicians working in the emergency department

Mehmet Arpacık1, Aytekin Kaymakcı2
1Department of Pediatric Surgery, Pediatric Burn Center, University of Health Sciences Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul-Türkiye
2Department of Pediatric Surgery, University of Health Sciences Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul-Türkiye

BACKGROUND: Prognosis of burned child is heavily influenced by how they are treated in the first 24 h. This study aimed to assess the degree of knowledge of emergency department physicians about the pediatric burn patients.
METHODS: The study included 229 physicians (80 emergency medicine specialists, 84 pediatricians, and 65 general practitioners). The questions were organized into six categories, each based on the Turkish Ministry of Health’s Burn Treatment Algorithm, American Burn Association criteria, and current literature: 1 – Etiology and Degree of Burn, 2 – Emergency Medical Intervention, 3 – Calculation of Burn Area and Fluid-electrolyte Treatment, 4 – Indications for Hospitalization in Burn Treatment Units, 5 – Judicial and Medical Liability, and 6 – Training Sufficiency and Demand for Burn Injury Training. Questionnaire form was sent to the participants through the WhatsApp application. The outcomes were rated as 75-100% good, 50%–75% moderate, and <50% poor.
RESULTS: The overall knowledge level of physicians about pediatric burns was moderate, with a score of 57.65±10.13 (emergency medicine specialists: 60.11, pediatricians: 57.56, and general practitioners: 54.75). Emergency medical intervention scores (35.02±22.43) and burn treatment units and hospitalization indications scores (38.6±18.96) were both low. Despite having a statistically significant higher medical intervention score than the pediatricians and general practitioners, the knowledge level of the emergency medicine specialists was poor.
CONCLUSION: As result, physicians practicing in the emergency department have a poor knowledge level about pediatric burns. Hence, pediatric burn education should be provided to all emergency department physicians.

Keywords: Child burns, emergency room, knowledge level of the physicians.

Acil serviste çalışan doktorların yanık travmalı çocuk hasta yönetimi bilgi düzeyi

Mehmet Arpacık1, Aytekin Kaymakcı2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahi Bölümü, Çocuk Yanık Merkezi, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahi Bölümü, İstanbul

AMAÇ: Çocuklarda yanık travması mortalite ve morbiditesi yüksek acil bir sorundur. Bu hastaların ilk 24 saat içindeki yönetimi prognozu önemli oranda etkiler. Amacımız acil serviste çalışan doktorların çocuk yanık travmalı hasta yönetimi bilgi düzeyini değerlendirmektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışma acil serviste çalışan 229 doktor (acil tıp uzmanı=80, pediatrist=84 ve pratisyen=65) ile yapıldı. Sorular Türkiye Sağlık Bakanlığı Yanık Algoritma Rehberi, Amerikan Yanık Derneği kriterleri ve güncel literatür esas alınarak altı başlıkta hazırlandı; 1- Etiyoloji ve yanık derecesi, 2- acil tıbbi müdahale, 3- yanık alanını hesaplama ve sıvı-elektrolit tedavisi, 4- yanık tedavi birimleri yatış endikasyonları, 5- adli ve tıbbi sorumluluk, 6- eğitim yeterliliği ve talebi. Çoktan seçmeli 25 soru Whatsapp uygulaması ile katılımcılara iletildi. Sonuçlar 100 puan üzerinden >%75 iyi, %50–75 orta, <%50 düşük şeklinde değerlendirildi.
BULGULAR: Acil serviste çalışan doktorların çocuk yanıkları toplam bilgi düzeyi 57.65±10.13 (Acil Tıp: 60.11, Pediatrist: 57.56, Pratisyen: 54.75) puan ile orta idi. Acil tıbbi müdahale puanı (35.02±22.43) ve yanık tedavi birimleri ve yatış endikasyonları puanı (38.6±18.96) düşüktü. Acil tıp uzmanlarının tıbbi müdahale puanı pediatrist ve pratisyenlerden istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olmakla birlikte bu gurupta da düşüktü. Yanık eğitimini yeterli bulanların oranı: %15.3, düzenlenecek eğitime katılmak isteyenlerin oranı ise %96.9 idi.
TARTIŞMA: Acil serviste çalışan doktorların çocuk yanıkları bilgi düzeyi düşüktür. Acil serviste çalışan doktorlara uygulamalı erişkin ve çocuk yanık eğitimi verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, çocuk yanıkları, doktor bilgi düzeyi.

Mehmet Arpacık, Aytekin Kaymakcı. Knowledge level on the management of pediatric burn patients among physicians working in the emergency department. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(1): 73-80

Corresponding Author: Mehmet Arpacık, Türkiye
Manuscript Language: English