p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 27 Sayı : 4 Yıl : 2021

Hızlı Arama
Laparoskopik apendektomiye karşı mini-insizyon açık apendektomi: Bir kırsal hastane deneyimi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(3): 310-314 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.83023

Laparoskopik apendektomiye karşı mini-insizyon açık apendektomi: Bir kırsal hastane deneyimi

Ozan Akıncı1, Sangar M Faroq Abdulrahman Abdulrahman2, Özlem Güngör3
1Hakkari Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Hakkari
2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
3Hakkari Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Hakkari

AMAÇ: Akut apandisit tedavisinde laparoskopik apendektominin (LA) yalnızca seçilmiş olgularda mı yoksa her olguda rutin olarak mı uygulanması gerektiği konusunda henüz fikir birliği yoktur. Özellikle laparoskopik ekipman kısıtlılığı olan kırsal bölge hastanelerinde LA’ya alternatif cerrahi tekniklerin geliştirilmesi önemlidir. Bu ileriye yönelik çalışma mini-insizyon açık apendektomi (MAA) ile laparoskopik apendektomi prosedürlerini karşılaştırmayı amaçlamaktadır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Temmuz 2018–Şubat 2020 tarihleri arasında tek cerrah tarafından akut apandisit nedeniyle ameliyat edilen ve vücut kitle indeksi (VKİ) <30 olan 102 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların 51’i MAA, 51’i ise LA tekniği ile ameliyat edildi. Hastalar hastanede yatış süresi, operasyon süresi, ameliyat sonrası ağrı, ameliyat sonrası morbidite ve maliyet açısından değerlendirildi.
BULGULAR: Operasyon süresi MAA grubunda LA grubuna göre daha kısa idi (p<0.001). Ameliyat sonrası 12. ve 24. saat VAS skorları MAA grubunda LA grubuna göre anlamlı derecede daha düşüktü (p<0.001). MAA grubundaki hastaların toplam hastane maliyeti LA grubundan anlamlı derecede daha düşüktü (p<0.001). Hastanede yatış süresi ve ameliyat sonrası enfeksiyöz komplikasyonlar açısından iki grup arasında anlamlı bir fark bulunmadı (sırasıyla, p=0.061 ve p>0.999).
TARTIŞMA: Mini-insizyon açık apendektomi akut apandisit tanılı, VKİ <30 olan hastalarda güvenilir bir yöntem olup operasyon süresi, ameliyat sonrası ağrı ve maliyet yönünden laparoskopik apendektomiden üstündür.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, laparoskopik apendektomi; mini-insizyon açık apendektomi.

Mini-incision open appendectomy versus laparoscopic appendectomy: An experience in a rural hospital

Ozan Akıncı1, Sangar M Faroq Abdulrahman Abdulrahman2, Özlem Güngör3
1Department of General Surgery, Hakkari State Hospital, Hakkari-Turkey
2Department of General Surgery, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey
3Department of Radiology, Hakkari State Hospital, Hakkari-Turkey

BACKGROUND: There is still no consensus about whether laparoscopic appendectomy should be performed in selected cases or routinely in all cases for treatment of acute appendicitis. Especially for rural hospitals with laparoscopic equipment shortages, it is critical to develop surgical methods alternative to LA. This prospective study aimed to compare mini-incision open appendectomy (MOA) and laparoscopic appendectomy (LA) procedures.
METHODS: A total of 102 patients who had been operated on by a single surgeon for acute appendicitis between July 2018 and February 2020 and whose body mass index (BMI) was <30 were included in this study. Fifty-one patients were operated on with MOA and 51 with LA technique. The patients were evaluated concerning operation time, postoperative pain, hospital stay, postoperative infectious complications and cost-effectiveness.
RESULTS: Operation time was shorter in the MOA group than LA group (p<0.001). VAS scores at postoperative 12th and 24th hours were significantly lower in the MOA group than those in the LA group (p<0.001). Total hospitalization costs were lower in the MOA group than those in the LA group (p<0.001). No significant difference was found between the two groups concerning length of hospital stay and postoperative infectious complications (p=0.061 and p>0.999, respectively).
CONCLUSION: Mini-incision open appendectomy is a reliable method in patients with acute appendicitis who have a BMI of <30 and it is superior to laparoscopic appendectomy concerning the operation time, postoperative pain and cost.

Keywords: Acute appendicitis, laparoscopic appendectomy; mini-incision open appendectomy.

Ozan Akıncı, Sangar M Faroq Abdulrahman Abdulrahman, Özlem Güngör. Mini-incision open appendectomy versus laparoscopic appendectomy: An experience in a rural hospital. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(3): 310-314

Sorumlu Yazar: Ozan Akıncı, Türkiye