p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Supp : 3 Year : 2021

Hızlı Arama
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Gebelikte akut apandisit için manyetik rezonans görüntülemenin tanısal doğruluğu: Sistematik bir inceleme [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(3): 271-277 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.02416

Gebelikte akut apandisit için manyetik rezonans görüntülemenin tanısal doğruluğu: Sistematik bir inceleme

Sung Uk Cho, Se Kwang Oh
Kore Chungnam Ulusal Üniversite Hastanesi, Acil Tıp Bölümü, Daejeon-Güney Kore

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, hamile kadınlarda akut apandisit tanısında manyetik rezonans görüntülemenin (MRG) tanısal doğruluğunun sistematik bir derlemesini ve meta-analizini sunmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: PubMed, Ovid MEDLINE, EMBASE ve Cochrane Library veritabanları kullanılarak bir literatür taraması gerçekleştirildi. Çalışmaya alınma kriterleri, hamile kadınlarda akut apandisit için bir tanı protokolü olarak MRI kullanımı ve duyarlılık ve özgüllük gibi tanısal parametrelerin varlığı idi. Seçilen her çalışmadan, duyarlılık, özgüllük ve pozitif ve negatif prediktif değerler gibi tanısal doğruluk ölçüleri ve temel demografik bilgiler çıkarıldı. Hamilelik sırasında akut apandisitte MRG’nin tanısal doğruluğu için Forest grafikleri ve özet alıcı çalışma karakteristik eğrileri (SROC) de elde edildi.
BULGULAR: Toplam 22 çalışma ve 2.392 hastanın verileri analiz edildi. 0.18, 0.5 ve 0.6 duyarlılığa sahip birkaç çalışma dışında, çoğu çalışma yüksek duyarlılığa sahipti. Özgüllük açısından, çoğu sonuç 1.0’a yakındı ve en düşük sonuç 0.92 idi. SROC eğrileri, bir eğri altındaki alanın değeri olan 0.9922 tarafından kanıtlandığı üzere, yüksek düzeyde doğruluk göstermiştir.
TARTIŞMA: Manyetik rezonans görüntüleme, hamile kadınlarda akut apandisit tanısı için genel olarak yüksek doğruluk göstermiştir. Bu nedenle hamile kadınlarda apandisit şüphesi için birinci basamak görüntüleme yöntemi olarak iyi bir tanı aracıdır.

Anahtar Kelimeler: Apandisit, hamilelik; manyetik rezonans görüntüleme; sistematik inceleme.

Diagnostic accuracy of magnetic resonance imaging for acute appendicitis during pregnancy: A systematic review

Sung Uk Cho, Se Kwang Oh
Department of Emergency Medicine, Chungnam National University Hospital, Daejeon-South Korea

BACKGROUND: The purpose of this study was to present a systematic review and meta-analysis of the diagnostic accuracy of magnetic resonance imaging (MRI) in the diagnosis of acute appendicitis in pregnant women.
METHODS: A literature search was conducted using the databases of PubMed, Ovid MEDLINE, EMBASE, and the Cochrane Library. The inclusion criteria were the use of MRI, as a diagnostic protocol for acute appendicitis in pregnant women, and the availability of diagnostic parameters, such as sensitivity and specificity. For each selected study, the basic demographic information and measures of diagnostic accuracy, such as sensitivity, specificity, and positive and negative predictive values, were extracted. Forest plots and summary receiver operating characteristic curves (SROC) were also obtained for diagnostic accuracy of MRI for acute appendicitis during pregnancy.
RESULTS: A total of 22 studies and the data of 2392 patients were analyzed. Most studies had high sensitivity, with the exception of a few that had sensitivities of 0.18, 0.5, and 0.6. With respect to specificity, most results were close to 1.0, and the lowest result was 0.92. The SROC curves showed high levels of accuracy, as evidenced by an area under the curve value of 0.9922.
CONCLUSION: MRI showed overall high accuracy for diagnosing acute appendicitis in pregnant women. Therefore, it is a good diagnostic tool as a first-line imaging method for suspected appendicitis in pregnant women.

Keywords: Appendicitis, magnetic resonance imaging; pregnancy; systematic review

Sung Uk Cho, Se Kwang Oh. Diagnostic accuracy of magnetic resonance imaging for acute appendicitis during pregnancy: A systematic review. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(3): 271-277

Sorumlu Yazar: Se Kwang Oh, South Korea