p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
ASSESSMENT OF THE FACTORS OF GROUP DYNAMICS IN A UNIVERSITY HOSPITAL EMERGENCY ROOM [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2000; 6(3): 207-211

ASSESSMENT OF THE FACTORS OF GROUP DYNAMICS IN A UNIVERSITY HOSPITAL EMERGENCY ROOM

Oğuzhan Büyükgebiz1, Ufuk Tarhan1, Asuman Türkel Uluçınar1
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi; Genel Cerrahi Ad

Group behavior and interpersonal influence are powerful forces affecting organizational behavior. An emergency room has particular characteristics of organic and matrix structures of an organization. The performance of the emergency room relies heavily upon the manager's observation of individuals and analysis of organizational behavior, as in many other organizations. The three sets of variables that directly influence individual behavior are classified as being individual, psychological, and organizational. The aim of is this study is to evaluate elements of group dynamics that are essential in management of a task group for enhancement of efficiency and productivity, that takes place in an emergency room. In the present study, 31 subjects who were physicians, nurses, technicians and personnel in Kocaeli University Hospital Emergency Room were used. A questionnaire that composed of 40 items was used as the research instrument. Identification, interdependence, social distance, conflict and negotiation were the elements of group dynamics investigated through the questionnaire in this study. The results indicate that a communication problem, which is characterized by the conflict among members of the emergency room team, exists and affects the team's efficiency and productivity. This finding allows us to argue that the manager of an emergency room team has to be efficient min conflict and change management. Therefore, the assigned managers need to be encouraged to receive training and interdisciplinary support for the team in the areas that affect group dynamics.

Keywords: EMERGENCY ROOM, GROUP DYNAMICS, ORGANIZATIONAL BEHAVIOR

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ACİL SERVİSİNDE GRUP DİNAMİĞİ ETMENLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Oğuzhan Büyükgebiz1, Ufuk Tarhan1, Asuman Türkel Uluçınar1
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi; Genel Cerrahi Ad

Grup davranışı ve kişiler arası etkileşim örgüt davranışını etkileyen güçlü kuvvetlerdir. Acil servis, bir organizasyonun (örgütün) organik ve matriks yapılarının özelliklerine sahiptir. Acil servisin performansı, diğer birçok örgütte olduğu üzere, önemli ölçüde, yöneticinin kişileri gözlemlemesine ve örgüt davranışının analizine dayanır. Bireyin davranışını doğrudan etkileyen üç temel değişken, kişisel, psikolojik ve örgütsel olarak sınıflandırılır. Bu çalışmanın amacı, etkinlik ve verimliliği arttırmak için acil serviste de var olan görev gruplarının yönetiminde esas oluşturan grup dinamiği öğelerinin değerlendirilmesidir. Sunulan çalışmaya Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Acil Servis'indeki doktor, hemşire+sağlık memuru, teknisyen ve görevlilerden oluşan 31 kişi katılmıştır. Kırk maddeden oluşan bir anket formu araştırma aracı olarak kullanılmıştır. Özdeşlik, karşılıklı bağımlılık, sosyal mesafe, çatışma ve müzakere süreci anket yoluyla araştırılan grup dinamiği öğeleridir. Sonuçlar Acil Servis takım üyeleri arasında çatışma ile karakterize bir iletişim sorunu bulunduğunu ve bunun takımın etkinlik ve verimliliği etkilediğini göstermektedir. Bu bulgular bize, bir acil servis yöneticisinin çatışma ve değişim yönetiminde yetkin olması gerektiğini göstermektedir. Bu nedenle, görevlendirilen yöneticiler grup dinamiklerini etkileyen alanlarda takımları için disiplinler arası destek ve eğitim almaları konusunda cesaretlendirilmelidirler.

Anahtar Kelimeler: ACİL SERVİS, GRUP DİNAMİĞİ, ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

Oğuzhan Büyükgebiz, Ufuk Tarhan, Asuman Türkel Uluçınar. ASSESSMENT OF THE FACTORS OF GROUP DYNAMICS IN A UNIVERSITY HOSPITAL EMERGENCY ROOM. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2000; 6(3): 207-211