p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
THE DIAGNOSTIC VALUE OF PLAIN ABDOMINAL X-RAY IN ABDOMINAL PAIN [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(1): 43-45

THE DIAGNOSTIC VALUE OF PLAIN ABDOMINAL X-RAY IN ABDOMINAL PAIN

Mehtap Bulut1, Halil Özgüç1, Ekrem Kaya1, Şule Akköse1, Erol Armağan1, Rıfat Tokyay1
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım Ad

A prospective study was performed on patient with abdominal pain to evaluate of plain abdominal radiographs and to determine the differences of registrar and radiologist and general surgeon in diagnosis. Eighty eight patients with acute abdominal pain who admitted to department of emergency medicine were evaluated. The plain abdominal radiography were obtained in all of them. In first step, case and radiograph were evaluated by registrar and later, radiologist and surgeon assessment was done. Radiograph was classified by the authors into one of the following groups a) of no help in diagnosis b) diagnostic c) of help in diagnosis and d) wrong diagnosis. Seven acute abdominal conditions were considered a) acute appendicitis (25 patients) b) intestinal obstruction (13 patients) c) acute cholecystitis (18 patients) d) non-spesific abdominal pain (11 patients) e) urolithiazis (5 patients) f)perforation (4 patients) g) miscellaneous diagnosis (11 patients). In registrar evaluation radiograph were no help diagnosis in 73 percent of cases, help diagnosis in 21 percent of cases, helpful in 3.4 percent. This assessment had became respectively 75,19,68, percent in radiologist and surgeon evaluation. Our results suggest that for the 75 percent of all patients with acute abdominal pain there is little value in taking a plain abdominal radiograph. Registrar had assessment as right as radiologist and surgeon assessment.

Keywords: ACUTE ABDOMINAL PAIN, ACUTE ABDOMEN, PLAIN ABDOMINAL RADIOGRAPH

KARIN AĞRILI OLGULARDA DÜZ KARIN GRAFİSİNİN TANISAL DEĞERİ

Mehtap Bulut1, Halil Özgüç1, Ekrem Kaya1, Şule Akköse1, Erol Armağan1, Rıfat Tokyay1
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım Ad

Akut karın ağrılı olgularda düz karın grafisinin tanısal değerini, asistan ve radyolog ve genel cerrahi uzmanı değerlendirmesi arasındaki farkı saptamak için prospektif bir çalışma yapılmıştır. Akut karın ağrısıyla İlk ve Acil Yardım anabilim dalına başvuran 88 olgu çalışmaya alındı. Tüm olgulara rutin olarak ayakta düz karın grafisi çekildi. İlk aşamada olgu ve grafisi asistanlarca, daha sonra radyolog ve genel cerrahça değerlendirildi. Grafiler 4 grupta incelendi, a) tanıya katkısı yok, b) tanıya yardımcı, c) tanı koydurucu, d) yanlış tanı. Klinik tanılar 7 gruptaydı, a) akut apandisit (25 hasta) b) ileus (13 hasta) c) akut kolesistit (12 hasta) d) non-spesifik karın ağrısı (18 hasta) e) ürolitiazis (5 hasta) f) perforasyon (4 hasta) g) değişik tanılar (11 hasta). Asistan değerlendirmesinde grafilerin %73'ü tanıya katkısı yok, %21 tanıya yardımcı, %3,4 tanı koydurucu olarak değerlendirildi. Radyolog ve genel cerrahi değerlendirmesinde aynı oranlar sırasıyla % 75, %19, %6.8 olarak bulundu. Sonuçlarımız akut karın ağrılı olguların %75'inde direkt karın grafisinin tanıya katkısı olmadığını göstermektedir. Yanlızca asistanların değerlendirilmesinde ise radyolog ve genel cerrahın birlikte değerlendirmesi kadar doğru oranlar bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: AKUT KARIN AĞRISI, AKUT KARIN, DİREKT KARIN GRAFİSİ

Mehtap Bulut, Halil Özgüç, Ekrem Kaya, Şule Akköse, Erol Armağan, Rıfat Tokyay. THE DIAGNOSTIC VALUE OF PLAIN ABDOMINAL X-RAY IN ABDOMINAL PAIN. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(1): 43-45