p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
PENETRATING CARDIAC INJURIES [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2000; 6(3): 189-192

PENETRATING CARDIAC INJURIES

Mustafa Çıkırıkçıoğlu1, Tahir Yağdı1, Hakan Posacıoğlu1, Erdem Özkısacık1, Tanzer Çalkavur1, Yüksel Atay1, Ufuk Çağırıcı1, Önol Bilkay1, Ali Telli1
Ege Üniv. Tıp Fak. Kalp Damar ve Göğüs Cerrahisi Ad

Trauma is a major cause of death in young population. Penetrating trauma to the heart which delivered to the emergency rooms has seen increasing 4' in the last years, because of the improved first aid and rapid transport techniques. In this study, the results of surgically treated penetrating cardiac trauma at our department were evaluated retrospectively. Between 1988-1999, 12 cases of penetrating cardiac trauma were operated at our institution. The age range and the mean age were 17-46 and 28.5 + 9.4, respectively, in which there were only one female patient Eight patients who were stable hemodynamically diagnosed with preoperative transthoracic echocardiography, while remaining four underwent operation urgenty soon after physical examination. Median sternotomy was performed in all cases. There were no operative mortality. In one patient, atrioventricular block was occurred, and postoperative echocardiography revealed ventricular septal defect in two patients, which required a second operation.


PENETRAN KALP YARALANMALARI

Mustafa Çıkırıkçıoğlu1, Tahir Yağdı1, Hakan Posacıoğlu1, Erdem Özkısacık1, Tanzer Çalkavur1, Yüksel Atay1, Ufuk Çağırıcı1, Önol Bilkay1, Ali Telli1
Ege Üniv. Tıp Fak. Kalp Damar ve Göğüs Cerrahisi Ad

Travma,. Genç nüfus içindeki en önemli ölüm nedenlerindendir. Son yıllarda ilk yardım uygulamaları ve hızlı ulaşımda kaydedilen gelişmeler nedeniyle, acil servislere yetiştirilebilen penetre kalp yaralanmalı olgu sayısı giderek artmaktadır. Bu çalışmada, penetre kalp yaralanması nedeniyle kliniğimizde cerrahi tedavi uygulanan olgular, retrospektif olarak değerlendirilmiştir. 1988 - 1999 yılları arasında, 12 penetre kardiyak yaralanma olgusu opere edildi. Sadece biri kadın olan hastaların yaş aralığı ve yaş ortalaması, sırasıyla 17-46 ve 28 5+9.4 olarak bulundu. Hemodinamik olarak stabil olan sekiz olguya preoperatif ekokardiyografi ile tanı kondu, geri kalan dört olgu ise fizik bakıdan hemen sonra acil koşullarda öpere edildi. Tüm vakaların median strenotomi ile açıldığı serimizde aperatif mortalite gözlenmedi. Bir olguda atrioventriküler blok gelişti. Postoperatif ekokardiyografi ile iki hastada, ikinci bir ameliyatı gerektiren, ventriküler septal defekt oluştu.


Mustafa Çıkırıkçıoğlu, Tahir Yağdı, Hakan Posacıoğlu, Erdem Özkısacık, Tanzer Çalkavur, Yüksel Atay, Ufuk Çağırıcı, Önol Bilkay, Ali Telli. PENETRATING CARDIAC INJURIES. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2000; 6(3): 189-192