p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
THE VALUE OF PLASMA AND PERITONEAL LACTATE LEVELS IN THE DIAGNOSIS OF ACUTE ABDOMEN [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(2): 78-81

THE VALUE OF PLASMA AND PERITONEAL LACTATE LEVELS IN THE DIAGNOSIS OF ACUTE ABDOMEN

Hedef Özgün1, Burhan Yolcuoğlu1, Mehmet Ali Önal1
İzmir Atatürk Devlet Hastanesi 4. Cerrahi Kliniği Antalya

From May 1995 to November 1995, in our clinic 20 consecutive patients hospitalized with acute abdomen disease and undergone an emergent operation due to peritonitis symptoms and 20 consecutive patients undergone elective cholecystectotmy operations due to cholelithiasis are included in this study. Leucocyte, amylase, plasma and peritoneal lactic acid levels an determined. Peritoneal lactate and peritoneal minus plasma lactate difference are found to be meaningful for all cases when studied with discriminant analysis for their values in assessing acute abdomen disease. We concluded that in order to get 10 percent sensitivity and specificity, periton and plasma lactate difference must be equal to or more than 1,5 mMol/L. Our findings show that when acute abdomen disease cannot be cleared by other means, the difference between periton and plasma lactates is a useful diagnostic index.

Keywords: LACTATE, ACUTE ABDOMEN DISEASE, DIAGNOSIS

AKUT KARIN TANISINDA PLAZMA VE PERİTON LAKTİK ASİD DEĞERLERİNİN ÖNEMİ

Hedef Özgün1, Burhan Yolcuoğlu1, Mehmet Ali Önal1
İzmir Atatürk Devlet Hastanesi 4. Cerrahi Kliniği Antalya

Mayıs - Kasım 1995 tarihleri arasında kliniğimize akut karın ön tanısı ile yatırılarak peritonit bulgularının saptanması üzerine acil operasyona alınan ardışık 20 olgu ile kolelithiasis tanısıyla elektif kolesistektomi uygulanan ardışık 20 olgunun lökosit, amilaz, plazma ve periton laktat değerleri araştırıldı. Akut karın tahmin etmedeki değerleri açısından diskriminant analizi ile incelendiğinde periton laktatının ve periton- plazma laktat farkının tüm vakalar için anlamlı sonuç verdiği saptandı. Duyarlılık ve özgüllüğün % 100 olması için periton-plazma laktat farkının 1,5 mMol/L veya fazla olması gerektiği sonucuna vardık. Bulgularımız akut karın tanısının açıklık kazanmadığı hastalarda periton- plazma laktat farkının yararlı tamsal bir indeks olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: LAKTAT, AKUT KARIN, TANI

Hedef Özgün, Burhan Yolcuoğlu, Mehmet Ali Önal. THE VALUE OF PLASMA AND PERITONEAL LACTATE LEVELS IN THE DIAGNOSIS OF ACUTE ABDOMEN. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(2): 78-81