p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
THE IMPORTANCE OF THE PHYSICAL EXAMINATION AND A NEW TREATMENT ALGORHYTM OF PENETRATING NECK INJURY [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2000; 6(1): 39-43

THE IMPORTANCE OF THE PHYSICAL EXAMINATION AND A NEW TREATMENT ALGORHYTM OF PENETRATING NECK INJURY

Coşkun Polat1, İ Diler Özaçmak1, Okan Demiray1, Atalay Işık1, Tayfun Yücel1
1 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi

The Importance of The Physical Examination and A New Treatment Algorhytm in Cases of Penetrating Neck Injury Many differing views ranging between obligatory use of angiographie following routine exploration and being conservative on the basis of physical examination only, are currently popular in the treatment of penetrating neck injuries. With the aim of disciplinising our approach in cases of penetrating neck injuries in the light of the current literature we conducted a retrospective analyse of 32 patients with penetrating neck injuries who attended our surgical emergency unit. 59 % (19 cases) were operated on clinical findings elucidated by physical examination only. %38 (12 cases) were managed conservatively. Of the conservative group one patient (%3) was operated later semielectively. After admittance to the emergency surgical unit two patients were lost, one in the pre the other in the peroperative period. There were no deaths in the group of patients treated conservatively. We had four cases (%18) with negative neck exploration. During follow-up period no mortality or morbidity were recorded in %43 (13 cases) patients. Conclusively on the grounds of both, our findings and that of the recent literature we think that the physical examination remains to be the cornerstone in the diagnosis and management of penetrating neck injuries. The necessity for further diagnostic modalities should be decided upon the findings of physical examination only.

Keywords: PENETRATING NECK INJURIES

PENETRAN BOYUN YARALANMALARINDA FİZİK MUAYENENİN ÖNEMİ VE TEDAVİ ALGORİTMİ

Coşkun Polat1, İ Diler Özaçmak1, Okan Demiray1, Atalay Işık1, Tayfun Yücel1
1 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Günümüzde penetran boyun travmalarının tedavisinde çok farklı yaklaşımlar tartışılmaktadır. Bu tartışma rutin eksplorasyona ilave olarak endoskopi ve anjiografinin mutlak uygulanmasını isteyenlerden fizik muayene temelinde konservatif kalınmasını savunanlara kadar geniş bir yelpaze oluşturmaktadır.Bu çalışmada penetran boyun travması nedeni ile başvuran 32 hastanın değerlendirmesini yaparak tedavi yaklaşımımızı disipline etmeğe çalıştık. Bu klinik çalışmada Ocak 1987 - Aralık 1998 tarihleri arasındaki dönemde Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Cerrahi kliniklerine başvuran 32 hasta çalışma kapsamına alınarak retrospektif olarak incelendi. Hastalar için fizik muayene ve klinik bulgular temelinde tedavi yöntemi belirlendi. Opere edilenler ve konservatif kalınanlar olmak üzere iki grupta değerlendirildiler. Uygulanan eksplorasyon, endoskopi ve Doppler USG sonuçları kaydedildi. Hastaların %59'u (19 olgu), klinik bulgular ve fizik muayene sonrası operasyona alındı. Bir hasta (% 3) semielektif olarak opere edildi. % 38(12 olgu) hastada konservatif kalındı. Operatif mortalite % 3 (1 olgu) oldu. Konservatif kalınan hastalarda mortalite gelişmedi. % 18 (4 olgu) hastada negatif eksplorasyon kaydedildi. Takip edilen hastalarda % 43 (13 olgu) morbidite ve mortalite görülmedi. Elde ettiğimiz bulgular ve literatür çerçevesinde fizik muayenenin, penetran boyun travmalarında tanıda ve tedavinin belirlenmesinde önemli bir unsur olduğu ve diğer tanı yöntemlerinden fizik muayene temelinde yararlanılması gerektiği inanandayız.

Anahtar Kelimeler: PENETRAN BOYUN YARALANMALARI

Coşkun Polat, İ Diler Özaçmak, Okan Demiray, Atalay Işık, Tayfun Yücel. THE IMPORTANCE OF THE PHYSICAL EXAMINATION AND A NEW TREATMENT ALGORHYTM OF PENETRATING NECK INJURY. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2000; 6(1): 39-43