p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
RETROSPECTIVE ANALYSIS OF BLUNT ABDOMINAL TRAUMAS FROM 1985 THROUGH 1995 [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(2): 151-155

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF BLUNT ABDOMINAL TRAUMAS FROM 1985 THROUGH 1995

Müfide Nuran Akçay1, M İlhan Yıldırgan1, Fehmi Çelebi1, M Yavuz Çapan1, Saadettin Çelik1, Murat Polat1, Durkaya Ören1
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad

In this study, records of 262 patients who were operated because of blunt abdominal trauma in Atatürk University Faculty of Medicine General Surgery Department between 1985 and 1995 were reviewed. Of these 262 patients, 218 (832%) were male, 44 (16.8%) were female, and 58.7% ws in the range between 0-20 years old. Spleen was the most injured organ with an incidence of 54.0. Major cause was traffic accident in 51.1%. The indications of laparotomy were mostly based on the clinical findings and peritoneal lavage. Postoperative complication rate was 23.8, and mortality rate was 9.1% (24 cases). Four (16.7%) of the fatalities had only one intraabdominal organ injury, and 20 (83.3%) had multysystem injury.

Keywords: BLUNT ABDOMEN, SPLEEN INJURIES

KÜNT KARIN TRAVMALARININ 10 YILLIK RETROSPEKTİF ANALİZİ

Müfide Nuran Akçay1, M İlhan Yıldırgan1, Fehmi Çelebi1, M Yavuz Çapan1, Saadettin Çelik1, Murat Polat1, Durkaya Ören1
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad

Kliniğimizde 1985-1995 yılları arasında künt karın travması nedeni ile opere edilen 262 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastaların 218'i (%83.2) erkek, 44'ü (%16.8) kadın idi. Hastaların %58.7'si 0-20 yaş grubunda yer alıyordu. %54.0 sıklık ile dalak en çok yaralanan organdı. En önemli künt karın travması nedeni %51.1 sıklık ile trafik kazaları idi. Laparotomi endikasyonuna en sık olarak klinik bulgular ve peritoneal lavaj ile karar verildi. Postoperatif komplikasyon oranı %23.8, mortalite oranı %9.1 (24 vaka) idi. Kaybedilen hastaların 20'sinde (%83.3) multisistem yaralanması, 4'ünde (%16.7) ise sadece batın içi organ yaralanması vardı.

Anahtar Kelimeler: KÜNT KARIN, DALAK YARALANMALARI

Müfide Nuran Akçay, M İlhan Yıldırgan, Fehmi Çelebi, M Yavuz Çapan, Saadettin Çelik, Murat Polat, Durkaya Ören. RETROSPECTIVE ANALYSIS OF BLUNT ABDOMINAL TRAUMAS FROM 1985 THROUGH 1995. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(2): 151-155