p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
A STUDY OF EPIDEMIOLOGY AND MORTALITY IN BURN PATIENTS [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(2): 205-208

A STUDY OF EPIDEMIOLOGY AND MORTALITY IN BURN PATIENTS

Kayıhan Günay1, Korhan Taviloğlu1, Ergun Eskioğlu1, Cemalettin Ertekin1
İstanbul Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi, İlk ve Acil Yardım Ad

This is a retrospective study of 985 patients with burn injuries admitted to the Emergency Surgery Department of Istanbul Medical School during a period of 7 years (1989-1995). There were 689 males and 296 females (mean age 22.4). The mean burn extent was 19 percent of the total body surface (16%in minor burns, 55%in major burns) and the most common cause was in the group of 0-14 years. Patient mortality was 1,5 %in minor burns, 45,5% in major burns, a great number of these cases could be prevented by the education of parents and school children. Burn extent, its depth and patient age are the factors on which the surgeon's attention should concentrate in the immediate treatment of burn victims in order to decrease the mortality.


YANIKLI HASTALARDA EPİDEMİYOLOJİ VE MORTALİTE ÇALIŞMASI

Kayıhan Günay1, Korhan Taviloğlu1, Ergun Eskioğlu1, Cemalettin Ertekin1
İstanbul Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi, İlk ve Acil Yardım Ad

Bu retrospektif çalışma 1989-1995 yılları arasındaki 7 yıllık dönemde İstanbul Tıp Fakültesi Acil cerrahi Birimine kabul edilen 985 olguyu içermektedir. Hastaların 689'u erkek, 296'sı bayan idi (ortalama yaş: 22,4). Ortalama yanık sahası genişliği total vücut yüzeyinin %19 (minör yanıklarda: %16, majör yanıklarda: %55) dur. En sık etyolojik neden kaynak sıvı ile haşlanma (%54) olup, olayların %72'si evde meydana gelmiştir. Hastaların %58'i 0-14 y aş grubundadır. Ortalama mortalite %19 olup, bu rakam minör yanıklar için %1.5, majör yanıklar için %45.5'dur. Bu çalışmadan ehle edilen epidemiyolojik veriler vakaların büyük bir kısmının ana-babaların ve okul çağı çocuklarının eğitimi ile önlenebileceğini göstermektedir. Cerrah, mortalitenin düşürülebilmesi için, yanık genişliği, derinliği ve hastanın yaşı gibi çok önemli faktörleri dikkate almalıdır.


Kayıhan Günay, Korhan Taviloğlu, Ergun Eskioğlu, Cemalettin Ertekin. A STUDY OF EPIDEMIOLOGY AND MORTALITY IN BURN PATIENTS. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(2): 205-208