p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
PROGNOSTIC FACTORS IN RECTAL INJURIES [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1997; 3(4): 281-287

PROGNOSTIC FACTORS IN RECTAL INJURIES

Suavi Özkan1, Özgür Yağmur1, Fulya Can Özkan1, Haluk Demiryürek1, Okay Ergenoğlu1, Ömer Alabaz1, Hakan Demirhindi1
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad

Current management of civilian rectal injuries mandates complete fecal diversion and presacral drainage of the presacral drainage of the presacral tissues to prevent fatal septic complications. Routine distal colon washout and primary repair of the rectum still remains challenging problems in the management. In an effort to elucidate these issues, we reviewed 19 patients with rectal trauma over the last 10 years. Rectal injury was due to gunshot wounds in 7 (36.8) patients, blunt trauma in 12 (62.2) patients. The mean Revised Trauma Score 5.5, Abdominal Trauma Index 24.3, and Injury Severity Score 32.6. Proximal colostomy was done in all patients and presacral drains were placed in 18 (94.7%). Broad spectrum antibiotics were administered for a minimum 5 days. Primary rectal repair was performed in 7 (36.8%) and distal rectal washout in 6 (31.5) patients. Patients were evaluated with respect to injury mechanism, shock on arrival, missing time from injury to therapy, rectal wound severity, associated injuries, perioperative blood transfussions, trauma scores and surgical procedures by using uni-and multi-variate analysis. Total morbidity rate was 52.6%, mortality rate 10.4%. Delayed surgery more than 24 hours and high trauma scores (ATI>27 and ISS>40) were the significant factors on morbidity. Although based on a small group of patients, surgical procedures such as distal rectal washout and primary repair of the rectum had no significant effect on prognosis. Ultimate resolution of these issues demands a multicenter prospective randomized trial.

Keywords: RECTAL INJURY, PROGNOSTIC FACTORS

REKTUM YARALANMALARINDA PROGNOSTİK FAKTÖRLER

Suavi Özkan1, Özgür Yağmur1, Fulya Can Özkan1, Haluk Demiryürek1, Okay Ergenoğlu1, Ömer Alabaz1, Hakan Demirhindi1
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad

Sivil rektal yaralanmaların tedavisinde, fatal septik komplikasyonların gelişimini önlemek amacıyla saptırıcı kolostomi ve perirektal dokuların drenajı gereklidir. Rutin distal rektumun yıkanması ve rektumun primer tamiri halen tartışma konusudur. Bu amaçla, rektum yaralanması nedeniyle son 10 yıllık dönem içinde kliniğimizde tedavi edilen 19 olgu yaş, cinsiyet, yaralanma şekli, yaralanma anından tedaviye dek geçen süre, travma skorları (Abdominal Travma indeksi, Düzeltilmiş Travma Skoru, Yaralanma Şiddet Skoru, Rektal Yaralanma Skoru), ek organ yaralanmaları varlığı, uygulanan cerrahi prosedürlerin morbidite ve mortalite gelişimine etkisi açısından chi-kare, Fischer kesin olasılık testi ve lineer regresyon analiz yöntemleri ile retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Yaralanma nedeni 12 (%62.2) olguda künt travma, diğer olgularda ateşli silah yaralanması idi. ATY ortalaması 24.3, YSS ortalaması 32.6, DTS ortalaması 5.5 olarak hesaplanmıştır. ATİ>27 ve YSS>40 olan olgular ile yaralanma anından tedavi edildiği döneme kadar geçen sürenin 24 saati aştığı olgularda, gelişen morbiditenin oranı istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Rektum yaralanmak olgularda, gelişen morbiditenin oranı istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Rektum yaralanmak olguların 7 (%36.8)'sine rektal tamir, 6 (%31.5)'sına distal rektal yıkama işlemi uygulanmıştır. Presakral drenaj olguların 18 (%94.7)'üne, diverting kolostomi ise olguların tümüne uygulanmıştır. Toplam morbidite oranı %52.6, mortalite oranı %10.4 olarak saptanmıştır. Kısıtlı sayıda hasta grubuna dayanmasına rağmen, uygulanan cerrahi işlemlerin, morbidite gelişimine etkisi anlamlı bulunmamıştır. Bu konuda çok merkezli prospektif randomize çalışmalara gereksinim vardır.

Anahtar Kelimeler: REKTAL TRAVMA, PROGNOSTİK FAKTÖRLER

Suavi Özkan, Özgür Yağmur, Fulya Can Özkan, Haluk Demiryürek, Okay Ergenoğlu, Ömer Alabaz, Hakan Demirhindi. PROGNOSTIC FACTORS IN RECTAL INJURIES. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1997; 3(4): 281-287