p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
THE EFFECT OF CEFTRIAXONE ON BACTERIAL TRANSLOCATION IN MESENTERIC ISCHEMIA [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(1): 7-10

THE EFFECT OF CEFTRIAXONE ON BACTERIAL TRANSLOCATION IN MESENTERIC ISCHEMIA

Ahmet Necefli1, Kemal Dolay1, Yüksel Arıkan1, Recep Güloğlu1, Sabiha Karayay1, Ertuğrul Halıcı1, Fatih Atagenç1
İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad

Mesenteric ischemia may result from a wide range of pathological processes, each having different clinical features. Regardless of etiology, one of the pathophysiologic mechanisms that develop as a result of mesenteric ischemia is bacterial translocation. In this study, we evaluated the effect of ceftriaxon on bacterial translocation of enteric organisms in animal models of mesenteric ischemia was formed as a result of ligating superior mesenteric artery. Qualitative cultures of blood, liver, lungs and mesenteric lymph nodes have been taken.

Keywords: BACTERIAL TRANSLOCATION, MESENTERIC ISCHEMIA, CEFTRIAXONE

DENEYSEL MEZENTERİK İSKEMİDE BAKTERİYEL TRANSLOKASYON'A SEFTRİAKSON'UN ETKİSİ

Ahmet Necefli1, Kemal Dolay1, Yüksel Arıkan1, Recep Güloğlu1, Sabiha Karayay1, Ertuğrul Halıcı1, Fatih Atagenç1
İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad

Mezenterik iskemi farklı klinikle seyreden bir çok etyoloji neticesinde gelişebilir. Sebep ne olursa olsun mezenter iskemi sonucu gelişen patofizyolojik mekanizmalardan biri de bakteriyel translokasyondur. Çalışmamızda sıçanlarda seftriaksonun mezenterik iskemi modelindeki bakteriyel translokasyon üzerine etkisini araştırdık. Sıçanlara seftriakson (25 mg/kg im) enjekte edildikten yarım saat sonra superior mezenterik arter bağlanarak iskemi oluşturuldu. Daha sonra mezenter lenf bezlerinden, akciğerden, karaciğerden, sistemik ve portal kandan kültürler alınarak enterik mikroorganizmalar açısından kalitatif olarak değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler: BAKTERİYEL TRANSLOKASYON, MEZENTERİK İSKEMİ, SEFTRİAKSON

Ahmet Necefli, Kemal Dolay, Yüksel Arıkan, Recep Güloğlu, Sabiha Karayay, Ertuğrul Halıcı, Fatih Atagenç. THE EFFECT OF CEFTRIAXONE ON BACTERIAL TRANSLOCATION IN MESENTERIC ISCHEMIA. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(1): 7-10