p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
PENETRATING COLON INJURIES [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1997; 3(1): 28-35

PENETRATING COLON INJURIES

Orhan Demircan1, Alper Akınoğlu1, Hüseyin Boğa1
Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ad

In this study, 48 penetrating colon injuries treated between 1986-1994 in Çukurova University, School of Medicine, General Surgery Department were evaluated retrospectively. 30 (62.5%) cases had gunshot wounds, 18 (37.5%) had stab wounds. Colon Injury Scores (CIS) were as follows: 32 (66.6%) grade II, 5 (10.4%) grade III, 8 (16.7%) grade IV, 3 (6.3%) grade V. Nine (18.7%) cases were managed by primary repair, whereas 39 (81.3%) cases were treated by colostomy procedures. The small bowel was the most frequently injured organ in colonic injury patients (50%). The complication rate was 20.8 percent. The mortality rate 14.6percent. The parameters increasing the risk of morbidity were as follows: CIS equal or greater than grade IV, Penetrating Abdominal Trauma Index (PATI) score over 20, Flint Colon Injury Score (FCIS) grade III, concomitantly organ injuries more than 2, blood transfusion over 3 units. Additionally to these parameters (excluded CIS), we observed that PATI score over 30 was increasing the mortality rate. Penetrating colon injuries without risk factors listed above, PATI score under 25 and FCIS grade I-II, can be managed by primary repair. In cases PATI score was over 25 and FCIS grade III, we believe that choosing colostomy procedures to be appropriate.

Keywords: COLON INJURY, TRAUMA, COLOSTOMY, PRIMARY REPAIR

PENETRAN KOLON YARALANMALARI

Orhan Demircan1, Alper Akınoğlu1, Hüseyin Boğa1
Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ad

1986-1994 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda penetran kolon yaralanması nedeniyle opere edilen 48 olgu retrospektif olarak incelendi. Kolon yaralanması 30 (%62,5) olguda ateşli silah, 18 (%37,5) olguda delici kesici alet yaralanması sonucu oluştu. Olguların 32 (%66,6)'sinde grade II, 5 (%10,4)'inde grade III, 8 (%16,7)'inde grade IV, 3 (%6,3)'ünde grade V yaralanma mevcuttu. Dokuz (%18,7) olguya primer sütür, 39 (%81,3) olguya kolostomi prosedürleri uygulandı. Kolon yaralanmasına en sık ince barsak yaralanması eşlik etmekte idi (%50). On (%20,8) olguda postoperatif komplikasyon gelişti. Yedi (%14,6) olgu exitus oldu. Kolon yaralanma derecesinin IV ve üzerinde olması Kolon Yaralanma Skoru (FKYS)'nun grade III olması, birlikte yaralanan organ sayısının 2 ve üzerinde olması, 3 ünite ve üzerinde kan transfüzyonu gereksinimi postoperatif komplikasyon riskini artıran parametreler olarak bulundu. Kolon yaralanma derecesi dışında bu parametrelere ilave olarak PATİ değerini 30'un üzerinde olması ise mortalite açısından önemli bulundu. Penetran kolon yaralanmalarında yukarıda sayılan risk fraktürleri olmaksızın PATİ değeri 25'in altında FKYS grade I ve II olgularda primer sütür, PATİ değerinin 25'in üzerinde ve FKYS grade III olgularda kolostomi prosedürlerinin seçilmesinin uygun olacağı düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: KOLON YARALANMASI, TRAVMA, KOLOSTOMİ, PRİMER TAMİR

Orhan Demircan, Alper Akınoğlu, Hüseyin Boğa. PENETRATING COLON INJURIES. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1997; 3(1): 28-35