p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
ABDOMINAL VASCULAR INJURIES FOLLOWING PENETRATING ABDOMINAL TRAUMA [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(3): 160-163

ABDOMINAL VASCULAR INJURIES FOLLOWING PENETRATING ABDOMINAL TRAUMA

Doğan Gönüllü1, Okan Demiray1, Halit Işıklar1, Muzaffer Er1
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Cerrahi Kliniği

One hundred sixty three cases, who were operated for penetrating abdominal trauma between January 1991 and August 1997 were reviewed. These cases were evaluated for the type of trauma, admisition blood pressure .unit of blood transfused and number of injured organs. Thirteen of them had major abdominal injury. Aort (38%) and vena cava inferior(23%) were most frequently injured vessels. Aortic injury had a mortality rate of 100%. Overall mortality rate was 38,5%. Median hospital stay was 13 days. 61,5% of patient operated on were a live, while 4 patients (%30,7) died during operation.


PENETRAN YARALANMALAR SONRASI ABDOMİNAL DAMAR YARALANMALARI

Doğan Gönüllü1, Okan Demiray1, Halit Işıklar1, Muzaffer Er1
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Cerrahi Kliniği

Ocak 1991 ile Ağustos 1997 tarihleri arasında Taksim Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine başvuran batına penetran yaralanmalı 163 hasta retrospektiv olarak incelendiler. İncelenen 163 penetran batın yaralanma olguları arasında 13'ünde laparotomide büyük damar yaralanması tesbit edildi. Travma şekli, başvurma anındaki kan basıncı, transfüzyon sayısı ile yaralanan organlar yönünden değerlendirildiler. Aorta (%38) ile Vena Cava inferior (%23) en sık yaralanan damarlardır. Aort yaralanmalarında % 100, genel olarak %38.5 mortalite tesbit edilmiştir. Hastanede ortalama yatış süresi 13 gündür. Ameliyat edilen hastalar arasında yaşama oranı %61.5 olup, 4 hasta (% 30.7) peroperatifex olmuştur.


Doğan Gönüllü, Okan Demiray, Halit Işıklar, Muzaffer Er. ABDOMINAL VASCULAR INJURIES FOLLOWING PENETRATING ABDOMINAL TRAUMA. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(3): 160-163