p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
UNPLANNED RELAPAROTOMIES IN THE EARLY POSTOPERATIVE PERIOD [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1997; 3(4): 321-323

UNPLANNED RELAPAROTOMIES IN THE EARLY POSTOPERATIVE PERIOD

Ergün Erdem1, Birol Bostancı1, Cihat Tetik1, Akın Özden1, Mehmet Neşşar1
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad

Relaparotomies carried out within 30 days after abdominal operations have been named early relaparotomies. Early relaparotomies have resulted in high mortality rates. They have been mostly caused by septic complications. Mortality rates have not been decreased significantly, although imaging methods and treatment modalities other than operation have advanced in the recent years. In this study, 22 relaparotomies after 771 laparotomies done in 18 months in the department of general surgery, Medical Faculty of Pamukkale University have been evaluated. We have concluded that the most frequent and the most mortal relaparotomies were those done for septic complications.

Keywords: RELAPAROTOMY, REOPERATION, REINTERVATION

PLANLI OLMAYAN ERKEN DÖNEM RELAPAROTOMİLERİ

Ergün Erdem1, Birol Bostancı1, Cihat Tetik1, Akın Özden1, Mehmet Neşşar1
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad

Karın ameliyatlarını takiben ilk 30 gün içinde yapılan relaparotomiler erken dönem relaparotomisi olarak adlandırılmaktadır. Yüksek mortalite ile seyreden bu duruma en sık septik komplikasyonlar yol açmaktadır. Son yıllarda görüntüleme yöntemlerindeki gelişmelere ve ameliyata ek olarak yapılan tedavi modalitelerindeki yeniliklere rağmen mortalite oranları belirgin olarak düşmemiştir. Çalışmamızda Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında 18 aylık sürede yapılan 771 laparotomi sonrası relaparotomi gerektiren 22 hasta retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda en sık ve mortal seyreden relaparotomilerin septik komplikasyonlar nedeniyle yapılan relaparotomiler olduğu kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: RELAPAROTOMİ, REOPERASYON, REİNVERTASYON

Ergün Erdem, Birol Bostancı, Cihat Tetik, Akın Özden, Mehmet Neşşar. UNPLANNED RELAPAROTOMIES IN THE EARLY POSTOPERATIVE PERIOD. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1997; 3(4): 321-323