p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
THE EFFECTS OF LEVAMIZOL ON INTESTINAL ANASTOMOSIS IN TRANSFUSED GUINEA [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1997; 3(4): 265-269

THE EFFECTS OF LEVAMIZOL ON INTESTINAL ANASTOMOSIS IN TRANSFUSED GUINEA

Yavuz S İlhan1, Mustafa Erdoğan1, Ziya Çetinkaya1, Nurullah Bülbüller1, Osman Doğru1, M Ali Akkuş1
F.Ü. Tıp Fak. Genel Cerrahi Kliniği, Elazığ

In this experimental study, the effects of an antihelmintic and immunostimulating agent (drug) levamizol on anastomosis recovery in blood transfused and normal Guinea pigs were investigated. A total of 56 animals were divided into 4 groups of each consisted of 14 subjects. An additional 10 Guinea pigs were employed for blood transfusion. Intestinal anastomosis were performed on all subjects. Following postoperative treatments were exercised: Group A: None (control group), Group B: Blood transfusion, Group C: Intraabdominal levamizol, Group D: Transfusion+ Levamizol after recording the mortality rate of each group, relaparotomy was applied on 50% the subjects on the 3rd postoperative day, and on the remaining 50% of the subjects on the 7th postoperative day. Findings on intraabdominal sepsis, resistance of anastomosis, explosion pressure were evaluated. Statistical comparision of groups were accomplished by the variance analysis. In the transfusion group an increase in the sepsis findings were determined and the blowing pressure was found to be meaningfully lower than the control group. Intraabdominal levamizol application f allowing the blood transfusion was observed to reduce the mortality by diminishing the intraabdominal sepsis and anastomosis abscess, and to increase the anastomosis pressure and recovery (p<0.01). The histopathological recovery in levamizol administered groups were found to be better than the group received only blood transfusion. Levamizol application without blood transfusion resulted in equal mortality and morbidity to that of control group.

Keywords: INTESTINAL ANASTOMOSIS, LEVAMIZOL, TRANSFUSION

KAN TRANSFÜZYONU YAPILAN KOBAYLARDA LEVAMİZOLÜN İNTESTİNAL ANASTOMOZ ÜZERİNE ETKİLERİ

Yavuz S İlhan1, Mustafa Erdoğan1, Ziya Çetinkaya1, Nurullah Bülbüller1, Osman Doğru1, M Ali Akkuş1
F.Ü. Tıp Fak. Genel Cerrahi Kliniği, Elazığ

Bu deneysel çalışmada bir antihelmintik ve immünostimülatör olan levamizolün normal ve kan transfüzyonu yapılmış kobaylarda anastomoz iyileşmesi üzerine etkilerini araştırmak amacıyla, her grupta 14 kobay (Guinea Pig) olmak üzere 4 grup halinde toplam 56 kobay ve kan transfüzyonu için de 10 adet kobay kullanıldı. Tüm kobaylarda intestinal anastomoz uygulandı. Grup A: Kontrol grubu, Grub B: Kan transfüzyonu yapılan grup, Grup C: Batıniçi levamizol uygulanan grup, Grup D: Transfüzyon ve levamizol uygulanan grup. Deney gruplarında mortalite hızı kaydedildikten sonra deneklerin yarısına postoperatif 3. günde ve diğer yarısına 7. günde olmak üzere relaparotomi uygulandı. İntraabdominal sepsis bulguları, anastomoz dirençleri, patlama basınçları değerlendirildi. Gruplar arasındaki istatistiksel karşılaştırma "Varyans Analiz" testi ile yapıldı. Transfüzyon grubunda sepsis bulguları arttı ve patlama basıncı kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük bulundu. Kan transfüzyonundan sonra intraabdominal verilen levamizolün intraabdominal sepsisi ve anastomoz absesini azaltarak mortaliteyi düşürdüğü, ayrıca anastomoz iyileşmesi ve anastomoz direncini anlamlı alarak (p<0.01) arttırdığı gözlendi. Levamizol uygulanan gruplarda histopatolojik iyileşme sadece transfüzyon uygulanan gruba göre daha iyi bulundu. Levamizolün transfüzyon olmadan verildiğinde ise kontrol grubu ile eşdeğerde mortalite ve morbiditiye sahip olduğu bulundu.

Anahtar Kelimeler: İNTESTİNAL ANASTOMOZ, LEVAMİZOL, TRANSFÜZYON

Yavuz S İlhan, Mustafa Erdoğan, Ziya Çetinkaya, Nurullah Bülbüller, Osman Doğru, M Ali Akkuş. THE EFFECTS OF LEVAMIZOL ON INTESTINAL ANASTOMOSIS IN TRANSFUSED GUINEA. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1997; 3(4): 265-269