p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
PROGNOSTIC VALUE OF HAEMATOLOGIC CHANGES IN HEAD TRAUMA [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(3): 194-199

PROGNOSTIC VALUE OF HAEMATOLOGIC CHANGES IN HEAD TRAUMA

Aşkın Görgülü1, Muzaffer Demir1, Kenan Eliuz1, Sabahattin Çobanoğlu1
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Ad

The present prospective study was undertaken to evaluate the relationship between degree of coagulopathy and prognosis after closed head injury. 55 patients were divided into three groups according to Glasgow Coma Scale (GCS) score: Group 1 (GCS score 13-15), Group 2 (GCS score 8-12), Group 3 (GCS score 3-7). Coagulation studies (platelet count), prothrombin time, activated partial thromboplastin time, fibrinojen, euglobulin lizis time, fibrin degradation products (FDP), D-Dimer, antitrombin III) and computed tomography scan examinations were performed in all patients. Blood samples were taken in 6 hours, 24 hours, 3 days and 7 days after injury. In the operated patients, additional samples were collected immediately before and after surgery and during induction of anesthesia. In the group 1, all coagulation parameters were normal. In the group 2 and 3, FDP and D-dimer levels were abnormally higher and also antitrombin III level was significantly lower in the patients in group 2 and 3(p< 0.01). FDP, D-dimer and antitrombin III had an important value in estimation of prognosis in patient with blunt head injury.

Keywords: HEAD INJURY, DISSEMINATED INTRAVASCULAR COAGULOPATHY, PROGNOSIS

KAFA TRAVMALARINDA HEMATOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER VE PROGNOZ AÇISINDAN ÖNEMLERİ

Aşkın Görgülü1, Muzaffer Demir1, Kenan Eliuz1, Sabahattin Çobanoğlu1
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Ad

Bu prospektif çalışma kapalı kafa travmalı olgularda koagulasyon bozukluklarının derecesi ile prognozu arasındaki ilişkinin ortaya konulması için planlandı. 55 olgu Glasgow Koma Skalası (GKS) skoruna göre 3 gruba ayrıldılar: Grup 1 (GKS skoru 13-151, Grup 2 (GKS skoru 8-12), Grup 3 (GKS skoru 3-7). Koagulasyon testleri (trombosit sayısı, protrombin zamanı, aktif parsiyel tromboplastin zamanı, fibrinojen, öglobulin yıkım zamanı, fibrin yıkım ürünleri (FYÜ), D-Dimer, antitrombin III) ve bilgisayarlı tomografi tetkiki tüm hastalarda yapıldı. Kan örnekleri travma sonrası 6 ve 24. saatlerde, 3 ve 7. günlerde alındı. Cerrahi girişim yapılan olgularda, cerrahinin hemen öncesi ve sonrası ve anestezi indüksiyonu sırasında ek kan örnekleri alındı. Grup I'de tüm koagulasyon testleri normaldi. Grup 2 ve 3'de FYÜ ve D-Dimer seviyeleri önemli derecede yüksek, antitrombin III seviyeleri düşüktü. Bu değerler hastanın prognozuna göre değişim gösterdi. FYÜ, D-Dimer ve antitrombin III ün künt kafa travmalı olguların prognoz tahmininde önemli oldukları saptandı.

Anahtar Kelimeler: DİSSEMİNE İNTRAVASKÜLER KOAGULASYON, KAFA TRAVMASI, PROGNOZ

Aşkın Görgülü, Muzaffer Demir, Kenan Eliuz, Sabahattin Çobanoğlu. PROGNOSTIC VALUE OF HAEMATOLOGIC CHANGES IN HEAD TRAUMA. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(3): 194-199