p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 9 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
PERIPHERAL VASCULAR INJURIES [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1997; 3(1): 16-22

PERIPHERAL VASCULAR INJURIES

Melih Kaptanoğlu1, Ahmet Önen1, Şinasi Manduz1, Kasım Doğan1
Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Ad

The aim of the study is to discuss the localizations, clinical pictures, surgical interventions and the results of our patients who suffered from vascular trauma. Between September 1987 and April 1996, 87 patients were admitted to our clinic. The records of the patients were retrospectively reviewed. 91 arterial and 48 venous traumas were encountered. Primary repair (49%), saphenous interposition (30%), ligation (16%), greft interposition (3%) and saphenous angioplasty (2%) were applied to 91 arterial injuries. The mortality rate was 4%. Amputation rate was 4%. Early diagnosis and treatment are the most important factors. Immediate diagnosis and early accurate treatment are mandatory.

Keywords: ARTERY, VEIN, VASCULAR TRAUMA

PERİFERİK DAMAR YARALANMALARI

Melih Kaptanoğlu1, Ahmet Önen1, Şinasi Manduz1, Kasım Doğan1
Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Ad

Amacımız kliniğimizde tedavi edilen olgulardaki vasküler yaralanmaların lokalizasyonunu, klinik bulgularını, cerrahi tedavilerini ve sonuçlarını tartışmaktadır. Eylül 1987 - Nisan 1996 tarihlerinde kliniğimize vasküler yaralanma nedeniyle başvuran 87 hastaya ait kayıtlar retrospektif olarak değerlendirildi. 87 hastada 91 arteriyel, 48 venöz yaralanma vardı. 91 arteriyel yaralanmanın %49'u primer tamirle, %30'u safen interpozisyonu ile, %16'sı ligasyon uygulanarak, %3'ü protez greft ve %2'si safen anjioplasti ile onarıldı. Mortalite %4', ampütasyon oranı %4'dür. Damar yaralanmalarında erken tanı ve tedavi hastanın yaşamının ve ilgili ekstremitenin kaybının önlenmesi ve ekstremite fonksiyonlarının korunması açısından en önemli faktördür. Vasküler travmalarda kısa yoldan tanıya ulaşıp en doğru tedavinin erken dönemde yapılması gereklidir.

Anahtar Kelimeler: ARTER, VEN, DAMAR YARALANMALARI

Melih Kaptanoğlu, Ahmet Önen, Şinasi Manduz, Kasım Doğan. PERIPHERAL VASCULAR INJURIES. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1997; 3(1): 16-22