p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
EFFECTS OF GRANULOCYTE COLONY STIMULATING FACTOR ON BACTERIAL TRANSLOCATION DUE TO BURN INJURY [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(2): 185-188

EFFECTS OF GRANULOCYTE COLONY STIMULATING FACTOR ON BACTERIAL TRANSLOCATION DUE TO BURN INJURY

Orhan Yalçın1, Gürsel Soybir1, Emine Er1, Ferda Köksay1, Hakkı Er1, Recep Öztürk1
Taksim Hastanesi 1. Cerrahi Kliniği

Certain defects of cellular and humoral immunity have been established in burn patients. Likewise translocation of enteric bacteria to mezenteric lymph nodes and to distant organs has been observed following serious thermal injury and this translocation has shown relationship with burn mortality. Bearing this factors in mind effects of Granulocyte Colony Stimulating Factor (G-CSF), a leukocyte function improving drug on bacterial translocation has been investigated. 24 Wistar Albino rats weighing 250gr have been scalded 30% and the lesion infected by 1x103 cfu Pseudomonas Aeruginosa. The control group (n-12) has been treated with 5% Dextroz solution subcutaneously starting two days preburn, and the study group (n-12) with 100ug/kg human G-CSF (Neupogen - Roche) subcutaneously. On the 4th post burn day translocation to mesenteric lymph nodes (MLN), liver and spleen has been investigated. Translocation in the control group was 12/12 in MLN, 12/12 in liver an 12/12 in spleen where as in the study group the values were 5/12 in MLN (p<0.01), 6/12 in liver (p<0.01) and 6/12 in spleen (p<0.01). Translocation values in MLN were 986 349 cfu/gr (p<0.05) in the study group. It has been observed that G-CSF is significantly effective in reducing bacterial translocation due to burn injury infection.


YANIĞA BAĞLI BAKTERİYEL TRANSLOKASYONA GRANÜLOSİT KOLONİ STİMÜLAN FAKTÖRÜN ETKİLERİ

Orhan Yalçın1, Gürsel Soybir1, Emine Er1, Ferda Köksay1, Hakkı Er1, Recep Öztürk1
Taksim Hastanesi 1. Cerrahi Kliniği

Yanıklı hastalarda hücresel ve hümoral immun fonksiyonlarda birtakım defektler tesbit edilmiştir. Keza ciddi termal yaralanma sonucu enterik bakterilerin mezenter lenf bezleri ve uzak organlara translokasyon oluşturduğu gözlenmiş ve translokasyon ile yanık mortalitesi arasında ilişki gözlenmiştir. Bu bulgulara dayanarak lökositlerin fonksiyonlarını arttırıcı bir ilaç olan Granülosit Koloni Stimulan Faktör'ün (G-CSF) bakteriyel translokasyona etkisi araştırıldı. 24 adet 250gr erkek Wistar Albino rata %30 haşlanma yanığı ve 1x103 koloni oluşturan ünite (cfu) Pseudomonas Aeruginosa ile enfeksiyon oluşturuldu. Kontrol grubuna (12 adet), yanıktan 2 gün önce başlayarak %5 Dextroz, tedavi grubuna (12 adet) ise 100mg/kg dozda recombinant human G-CSF (Nuepogen-Roche) günde tek doz. subkutan uygulandı. Yanık sonrası 4. gün raflarda mezenter lenf ganglionları (MLG), karaciğer ve dalağa translokasyon araştırıldı. Kontrol grubunda MLG'da (5/12p<0.01), karaciğerde (6/12p<0.01) ve dalakta (6/12p<0.01) translokasyon oluştu. MLG'deki translokasyon miktarı kontrol grubunda 986 349 cfu/1 gr tedavi grubunda 371 151 cfu/gr (p<0.05) bulundu. G-CSF'nin yanık ve infeksiyona bağlı bakteriyel translokasyonu anlamlı derecede azalttığı tesbit edilmiştir.


Orhan Yalçın, Gürsel Soybir, Emine Er, Ferda Köksay, Hakkı Er, Recep Öztürk. EFFECTS OF GRANULOCYTE COLONY STIMULATING FACTOR ON BACTERIAL TRANSLOCATION DUE TO BURN INJURY. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(2): 185-188