p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
FACTORS AFFECTING THE CLINICAL COURSE OF UPPER GASTROINTESTINAL BLEEDING [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1997; 3(1): 62-66

FACTORS AFFECTING THE CLINICAL COURSE OF UPPER GASTROINTESTINAL BLEEDING

Kerim Güler1, Sezai Vatansever1, Ertuğrul Halıcı1, Recep Güloğlu1, Şükrü Palanduz1, Osman Erk1
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Acil Dahiliye Kliniği

This study was conducted to analyse the association of risk factors and clinical course of upper gastrointestinal bleeding (UGB) and evaluate the approach to UGB. 595 cases (%64.9 males) of UGB admitted to medical emergency department of Istanbul University School of Medicine between 1991-1996 were assessed. Patient age over 50, hematemesis at admission, a history of UGB or peptic ulcer disease and a positive Tilt testing were considered to be important factors in the clinical course of UGB. The subgroup of patients with any risk factors required more units of blood transfusion than patients without risk factors. The subgroup of patients with only a positive Tilt test or a history of UGB required surgical intervention more frequently.

Keywords: UPPER GASTROINTESTINAL BLEEDING, FACTORS AFFECTING CLINICAL COURSE

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA KLİNİK SEYİR ÜZERİNDE ETKİLİ FAKTÖRLER

Kerim Güler1, Sezai Vatansever1, Ertuğrul Halıcı1, Recep Güloğlu1, Şükrü Palanduz1, Osman Erk1
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Acil Dahiliye Kliniği

Bu çalışma İstanbul Tıp Fakültesi Acil Dahiliye Servisine son 5 yıl içinde başvuran, üst gastrointestinal sistem kanaması (ÜGK) bulunan 595 vakada klinik seyir üzerinde etkili olan faktörleri belirleme ve ÜGK geçiren vakalara yaklaşımı değerlendirme amacıyla yapılmıştır. İncelenen hastaların 413'ü (%69.4) erkek, 182'si (%30.6) kadındır. Klinik seyir üzerinde etkili faktörler olarak, hasta yaşının 50'nin üzerinde olması, hematemez ile başvurması, anamnezde geçirilmiş ÜGK ya da peptik ülser hastalığı bulunması ve pozitif Tüt testi ele alınmıştır. Bu faktörlerin bulunduğu grup, bulunmayan gruba göre istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde daha yüksek miktarda kan transfüzyonuna gereksinim göstermiştir. Cerrahiye sevk bakımından, daha önce ÜGK geçiren ve pozitif Tilt testi olan gruplarda olmayanlara göre istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: ÜST GASTROİNTESTİNAL KANAMA, KLİNİK SEYİRDE ETKİLİ FAKTÖRLER

Kerim Güler, Sezai Vatansever, Ertuğrul Halıcı, Recep Güloğlu, Şükrü Palanduz, Osman Erk. FACTORS AFFECTING THE CLINICAL COURSE OF UPPER GASTROINTESTINAL BLEEDING. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1997; 3(1): 62-66