p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
FACTORS AFFECTING TREATMENT AND MORTALITY IN CASES WITH LOWER CERVICAL SPINAL TRAUMA [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(4): 235-237

FACTORS AFFECTING TREATMENT AND MORTALITY IN CASES WITH LOWER CERVICAL SPINAL TRAUMA

Ümit Özkan1, Ö Rahmanlı1, S Kemaloğlu1, A E Ak1
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Ad

In the study, we investigated a total of 43 cases with lower cervical spinal injury, admitted and treated at the Department of Neurosurgeiy, Research Hospital of Medical Faculty, Dicle University, between 1990-1996. Of 43 patients whose ages varied between 10-66,32 (74.4%) were male and 7 I (25.6%) were female. Of these patients, 24 (55.8%) applied to our clinic due to fall-down, 11 (25.5%) traffic accident, 8 (18.6%) gun-shot injury. Seventeen of the cases (39.5%) died. In our study, the factors affecting mortality in cervical spinal injuries leading to high mortality and morbidity were investigated. Lesions were imaged first by direct radiography and later by computerized tomography. The results of this study demonstrated that such factors as patients age, existence of neuro-deficits, presence of additional traumatic pathologies, lack of training in primary health care units on this matter, transfer under inadequate conditions, delay of diagnosis and proper intervention affected mortality and morbidity in this type of injuries.

Keywords: LOWER CERVICAL TRAUMA, TREATMENT, MORTALITY

ALT SERVİKAL SPİNAL TRAVMALI OLGULARDA TEDAVİ VE MORTALİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Ümit Özkan1, Ö Rahmanlı1, S Kemaloğlu1, A E Ak1
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Ad

Bu çalışmada Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Nöroşirurji Kliniğinde 1990- 1996 yılları arasında ki 6 yıllık bir süre içerisinde yatırılarak tedavi edilen (C4 altı) alt servikal spinal yaralanması olan 43 olgu incelendi. Yaşları 10-66 arasında değişen 43 olgunun 32'si (% 74,4) erkek, 11'i (%25,6) bayandı. Bu 43 hastanın 24'ü (%55,8) düşme, 11'i (%25,5) trafik kazası, 8'i (%18,6) ateşli silah yaralanması sonucu başvuranlardı. Olguların 17si (%39,5) ölümle sonuçlanmıştır. Çalışmamızda yüksek mortalite ve morbiditeye neden olan servikal spinal yaralanmalarda mortaliteyi etkileyen faktörler incelendi. Lezyonlar önce direkt grafilerle, sonra bilgisayarlı tomografi ile görüntülendi. Sonuç olarak bu tip yaralanmalarda tedaviye ve mortaliteye etki eden faktörlerin; hastaların yaşları, nörodefisitlerinin varlığı, ilave travmatik patolojilerinin olması, alt birim sağlık istasyonlarında bu konuda eğitim eksikliği, uygun olmayan koşullarda transfer, tanı ve uygun müdahalelerinin gecikmesi gibi faktörlerin tedaviyi ve mortaliteyi etkilediği saptandı.

Anahtar Kelimeler: ALT SERVİKAL TRAVMA, TEDAVİ, MORTALİTE

Ümit Özkan, Ö Rahmanlı, S Kemaloğlu, A E Ak. FACTORS AFFECTING TREATMENT AND MORTALITY IN CASES WITH LOWER CERVICAL SPINAL TRAUMA. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(4): 235-237