p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search




SCImago Journal & Country Rank
TEMPORAL BONE FRACTURES [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2000; 6(1): 57-60

TEMPORAL BONE FRACTURES

Sebahattin Cüreoğlu1, Üstün Osma1, Yusuf Yağmur1, Hüseyin Demir1, Faruk Meriç1, İsmail Topçu1
Dicle Üniv. Tıp Fak. K.B.B. ve Genel Cerrahi Ad

In this study, we aimed to plan the relations between type of temporal fractures and clinical findings. 24 patient with temporal bone fractures were seen in the department of Ear-Nose-Throat and Emergency between june 1996-March 1999. Patients applied with otorrhagia, facial paralyses, vertigo, and hearing loss and diagnosed with temporal computerized tomography. Temporal fractures were evaluated as 18 longitudinal fractures (11 anterior and 7 posterior), 6 transverse fractures, and 3 complex fractures. Conductive hearing loss was most commonly encountered in longitudinal bone fractures due to tympanic membrane perforation and ossicle dislocation. Neurosensorial hearing loss and permanent facial paralyses were common in transverse and complex type temporal bone fractures.

Keywords: TEMPORAL BONE, FRACTURE, TRAUMA, COMPUTERIZED TOMOGRAPHY

TEMPORAL KEMİK FRAKTÜRLERİ

Sebahattin Cüreoğlu1, Üstün Osma1, Yusuf Yağmur1, Hüseyin Demir1, Faruk Meriç1, İsmail Topçu1
Dicle Üniv. Tıp Fak. K.B.B. ve Genel Cerrahi Ad

Bu çalışma, Temporal fraktür tipleri ile klinik bulgular arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla KBB ve Acil Kliniğimize Aralık 1996-Mart 1999 tarihleri arasında travma öyküsü ile başvuran, otoraji, fasial paralizi, vertigo ve işitme kaybı nedeniyle çekilen temporal BTde temporal kemik fraktürü saptanan 24 olgu üzerinde yapıldı. Temporal kemik fraktürlerinin 18'i longitudinal (11'i anterior, yedisi ise posterior yerleşimli), altısı transvers ve üçü ise kompleks fraktür olarak değerlendirildi. Membrana timpani perforasyonu ve kemikçik zincir dislokasyonu sonucu iletim tipi işitme kaybı en sık longitudinal fraktürlerde saptandı. Nörosensoryel işitme kaybı ve kalıcı fasiyal paralizi ise en sık transvers ve kompleks fraktürlü hastalarda mevcuttu.

Anahtar Kelimeler: TEMPORAL KEMİK, FRAKTÜR, TRAVMA, BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ

Sebahattin Cüreoğlu, Üstün Osma, Yusuf Yağmur, Hüseyin Demir, Faruk Meriç, İsmail Topçu. TEMPORAL BONE FRACTURES. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2000; 6(1): 57-60