p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 2 Year : 2021

Quick Search
DIAPHRAGMATIC INJURIES [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(4): 262-265

DIAPHRAGMATIC INJURIES

Günay Gürleyik1, Emin Gürleyik1, Mithat Güran1, Ömer Günal1, Mevlüt Pehlivan1, Selçuk Ünalmışer1
Haydarpaşa Numune Hastanesi 4. Genel Cerrahi Kliniği İstanbul

In this paper we aimed to present our experiences on the cases of diaphragmatic ruptures which were seen generally with associated injuries. Hospital records of 75 patients were analyzed retrospectively in order to evaluate preoperative and intraoperative findings, and the results of their management. Eighty-seven percent of patients were male with a mean age of 32 years. Sixty-three percent of diaphragmatic injuries were secondary to penetrating trauma. The rate of preoperative diagnosis was found as 28 %, and of delayed diagnosis and treatment as 9 %. Lacerations were localized in the left hemidiaphragm in 50 (67 %) patients. The left hemidiaphragm harbored 82 % of blunt and 57 % of penetrating injuries (p=0.031). Associated injuries were determined in 84 % of our cases. Seventy-nine percent of the cases have grade 2 and 3 diaphragmatic lacerations. All ruptures, but one, have been repaired successfully with primary suture. The overall perioperative mortality was 9 %, and all of them were related to associated injuries. The mortality was 14 % after blunt, and 6 % after penetrating trauma (p=0.23). Preoperative diagnosis of traumatic diaphragmatic injuries is usually difficult. However the results of surgical repair of diaphragmatic lacerations is satisfactory. The death generally occurs secondary to associated injuries. To take into account diaphragmatic injuries after blunt or penetrating trauma of the thorax and the abdomen, and careful surgical exploration is essential for proper and successful management.

Keywords: TRAUMA, DIAPHRAGM, BLUNT, PENETRATING, MORTALITY

DİYAFRAGMA YARALANMALARI

Günay Gürleyik1, Emin Gürleyik1, Mithat Güran1, Ömer Günal1, Mevlüt Pehlivan1, Selçuk Ünalmışer1
Haydarpaşa Numune Hastanesi 4. Genel Cerrahi Kliniği İstanbul

Bu yazımızda, preoperatif tanısı zor olan ve genellikle yandaş yaralanmalarla birlikte görülen diyafragma yaralanmalı olgulardaki deneyimlerimizin aktarılması amaçlanmıştır. Yetmiş beş olgunun hastane kayıtları, ameliyat öncesi ve ameliyat bulgularıyla, tedavi sonuçları değerlendirilmek amacıyla retrospektif olarak incelenmiştir. Olguların % 87si erkek ve ortalama yaş 32'dir. Diyafragma yaralanmalarının % 63'ü penetran travmalara bağlıdır. Preoperatif tanı oranı % 28, tanı ve tedavi gecikmesi oranı % 9 bulunmuştur. Laserasyon 50 (% 67) olguda diyafragmanın sol yansında yerleşiktir. Künt yaralanmaların % 82'si, penetranların % 57si Diyafragmanın sol yarısındadır (p=0.031). Olguların % 84'ünde yandaş yaralanmalar saptanmıştır. Olguların %79'unda 2 ve 3. Derece diyafragma hasarı vardır. Biri hariç tüm laserasyonlar primer dikiş ile başarılı olarak onarılmıştır. Erken dönemde mortalite % 9'dur ve hepsi yandaş sistem ve organ yaralanmalarına bağlıdır. Mortalite künt travmalarda % 14, penetranlarda % 6'dır (p=0.23). Travmatik diyafragma yaralanmalarının preoperatif tanısı güç olmaktadır. Ancak diyafragma hasarlarının cerrahi onarım sonuçları başarılıdır. Ölüm genellikle yandaş yaralanmalara bağlı gelişmektedir. Künt ve penetran göğüs ve karın travmalarında diyafragma yaralanmasının düşünülmesi ve dikkatli cerrahi eksplorasyon tedavinin başarısı için esastır.

Anahtar Kelimeler: TRAVMA, DİYAFRAGMA, KÜNT, PENETRAN, MORTALİTE

Günay Gürleyik, Emin Gürleyik, Mithat Güran, Ömer Günal, Mevlüt Pehlivan, Selçuk Ünalmışer. DIAPHRAGMATIC INJURIES. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(4): 262-265