p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
THE ACCESSSORY NAVICULAR [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1997; 3(1): 9-15

THE ACCESSSORY NAVICULAR

Atıf Aydınlıoğlu1, Fuat Akpınar1, Semih Diyarbakırlı1, Nihat Tosun1, Mehmet Kara1, Halil Arslan1, Ali Daştan1
Atatürk Üniversitesi Anatomi Ad, Erzurum

The accessory navicular is usually considered an asymptomatic variation. In most anatomic and roentgenographic examination, this is an incidental finding. But when traumatized, it can become the cause of clinical symptoms. The tension of the posterior tibial tendon, forceful plantar flexion and/or pronation and the sporting activities made by the feet cause chronic or acute medial foot pain centered over the medial side of the navicular bone. There are three types of accessory navicular variations. Type I is a sesamoid bone in the substance of the posterior tibial tendon. This ossicle accounts for approximately 30% of all the accessory naviculars; Type II is united to the navicular bone by a cartilaginous or fibrocartilaginous synchondrosis with a 1-3 mm. On radiographs, this ossicle is triangular or heart shaped and approximately 8 mm x 12mm; Type III, "the corniate navicular", is fused to the navicular bone by a bony bridge with a prominent posteromedial margin. Tip II and Tip III account for 70% of all accessory naviculars. Identification of this variation is of importance because the injury may occur as a result of chronic repetitious trauma and the ossicle may easily be mistaken for a fracture. In our study; the incidence, the types and female/male percentages in population of the accessory navicular were investigated. Clinical importance of this variation was discussed by the knowledge of literature.

Keywords: ACCESSORY NAVICULAR, NAVICULAR BONE, VARIATION

AKSESUAR NAVİKULAR (OS NAVİCULARE ACCESSORİUS)

Atıf Aydınlıoğlu1, Fuat Akpınar1, Semih Diyarbakırlı1, Nihat Tosun1, Mehmet Kara1, Halil Arslan1, Ali Daştan1
Atatürk Üniversitesi Anatomi Ad, Erzurum

Aksesuar navikular kemik anatomik ve radiografik incelemelerde rastlantı sonucu bulunan asemptomatik bir varyasyondur. Fakat travmatize olduğu zaman hastanın semptomlarından sorumlu olur. Musculus tibialis posterior tendonunun gerilmesi, ayağın ileri derecede pronasyonu, şiddetli plantar fleksiyon ve ayakla yapılan spor aktiviteleri navicular kemiğin medialinde santralize akut veya kronik ayak ağrısına sebep olur. Aksesuar navikular varyasyonlarının üç tipi vardır. Tip I, m. tibialis posterior tendonu içinde bir sesamoiddir. Bu tip, tüm aksesuar navikular varyasyonlarının %30'unu oluşturur. Tip II, 1-3 mm kalınlığında bir fibrokartilaginoz synchondrosis ile os naviculare ile birleşmiştir. Bu kemikçik radyografilerde 8-12 mm boyunda, triangular veya kalp seklinde görülür. Tip III'de, "Kornuat navicular", aksesuar navicular bir kemik köprü ile medial kenarından os naviculare ile füzyon yapmıştır. Tip II ve Tip III aksesuar navikular varyasyonlarının %70'ini oluşturur. Kronik, tekrarlayan travmaların ayakta injüri oluşturabilmesi ve tamda kolayca bir kırık ile karışabilmesi gibi sebeplerle bu varyasyonun iyi tanınmasına ihtiyaç vardır. Çalışmamızda; aksesuar navikuların tipleri, normal populasyon ile kadın ve erkeklerde görülme sıklığı araştırıldı. Literatür bilgileri ile bu varyasyonun klinik önemi tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: AKSESUAR NAVİKULAR, OS NAVİCULARE, VARYASYON

Atıf Aydınlıoğlu, Fuat Akpınar, Semih Diyarbakırlı, Nihat Tosun, Mehmet Kara, Halil Arslan, Ali Daştan. THE ACCESSSORY NAVICULAR. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1997; 3(1): 9-15