p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
THE COMPARISION OF DIAGNOSTIC PERITONEAL LAVAGE AND DIAGNOSTIC LAPAROSCOPIC FINDINGS IN ABDOMINAL TRAUMA [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1997; 3(1): 78-87

THE COMPARISION OF DIAGNOSTIC PERITONEAL LAVAGE AND DIAGNOSTIC LAPAROSCOPIC FINDINGS IN ABDOMINAL TRAUMA

Ergun Eskioğlu1, Cemalettin Ertekin1, Kayıhan Günay1, Korhan Taviloğlu1, Recep Güloğlu1
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İlk ve Acil Yardım Ad

In our study, among 40 patients who were admitted to the Emergency Surgery Unit of Istanbul Medical Faculty from June 1994 to May 1995, as an invasiv diagnostic procedure only peritoneal lavage (DPL) was performed for 15 patients and only laparoscopy (DL) was performed for 15 of them, but first DPL and subsequent DL were performed for the rest 10 patients. Among 25 DPL patients positive lavage result rates indicating laparotomy was found in 12 patients (48 %) and lavage results were considered as negative for 13 patients (52%). Eleven laparotomies were performed for lavage positive patients (44%). In one patient (4%) non-bleeding minor hepatic trauma was diagnosed by laparoscopy and laparotomy was cancelled. No laparotomy was necessary during the follow-up for 9 lavage negative patients (36%). Laparotomy was necessary for 4 of them (16%) for different purposes. In 10 DL patients (40%) laparotomy was indicated and laparotomy was performed for all of them. There were no findings requiring laparotomy among the rest 15. One of them (4%) was diagnosed with non-bleeding minor hepatic trauma. Retroperitoneal duodenal rupture was diagnosed by laparotomy in another patient (4%) later on. No complications were recorded among DPL patients while there were two pneumothorax cases among DL patients with diaphragmatic injury.

Keywords: PERITONEAL LAVAGE, DIAGNOSTIC LAPAROSCOPY

KARIN TRAVMALARINDA DİAGNOSTİK PERİTONEAL LAVAJ İLE DİAGNOSTİK LAPAROSKOPİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Ergun Eskioğlu1, Cemalettin Ertekin1, Kayıhan Günay1, Korhan Taviloğlu1, Recep Güloğlu1
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İlk ve Acil Yardım Ad

Çalışmamızda Haziran 1994-Mayıs 1995 tarihleri arasında, künt ve penetran karın travması nedeniyle İstanbul Tıp Fakültesi Acil Cerrahi Ünitesine başvuran 40 hastadan 15 tanesine invaziv tanı yöntemi olarak sadece peritoneal lavaj (DPL), 15 tanesine sadece laparoskopi (DL), 10 tanesine ise önce DPL ardından DL yapıldı. DPL yapılan 25 hastanın 12 tanesinde (%48) laparotomi endikasyonu koydurtacak pozitif lavaj bulguları saptandı. 13 tanesinde (%52) ise lavaj sonuçları negatif olarak değerlendirildi. Lavaj sonucu pozitif olan hastalardan 11 tanesine (%44) terapötik laparotomi uygulandı, 1 tanesinde (%4) ise daha sonra yapılan laparoskopiyle kanaması durmuş minör karaciğer yaralanması saptanarak laparotomiden vazgeçildi. Lavaj sonucu negatif bulunan vakaların 9 tanesinin (%36) sonraki takiplerinde de laparotomi gerekmedi. 4 tanesinde (%16) ise çeşitli sebeplerle laparotomi yapıldı. DL yapılan 25 hastanın 10 tanesinde (%40) laparotomi endikasyonu koydurtacak bulgular saptandı ve hepsine terapötik laparotomi uygulandı. 15 hastada ise laparotomi endikasyonu koydurtacak bulguya rastlanmadı. Bunlardan 1l tanesi (%4) kanaması durmuş minör karaciğer yaralanması idi. l hastanın ise (%4) daha sonraki takibinde laparotomi gerekti ve retroperitoneal duodenum rüptürü saptandı. DPL yapılan vakalarda hiç komplikasyon görülmezken, DL yapılan diyafragma yaralanmak 2 (%8) hastada pnömotoraks gelişti.

Anahtar Kelimeler: PERİTONEAL LAVAJ, DİAGNOSTİK LAPAROSKOPİ

Ergun Eskioğlu, Cemalettin Ertekin, Kayıhan Günay, Korhan Taviloğlu, Recep Güloğlu. THE COMPARISION OF DIAGNOSTIC PERITONEAL LAVAGE AND DIAGNOSTIC LAPAROSCOPIC FINDINGS IN ABDOMINAL TRAUMA. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1997; 3(1): 78-87