p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
RIGHT-SIDED DIVERTICULAR BLEEDING: MANAGEMENT OF A SPECIFIC ENTITY [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(2): 134-137

RIGHT-SIDED DIVERTICULAR BLEEDING: MANAGEMENT OF A SPECIFIC ENTITY

Selman Sökmen1, Ahmet Önal1, Berna Değirmenci1, Hüseyin Astarcıoğlu1, Mehmet Füzün1
Dokuz Eylül University, School of Medicine

The effective management of acute bleeding in the lower part of the gastrointestinal (GI) tract requires a flexible approach of sequential investigations to prevent diagnostic and therapeutic errors. The specific sequence of diagnostic studies is determined primarily by the clinical status of the patient and by the rate and pattern of the bleeding. Isolated right-sided diverticular disease (IRSDD) as a source of massive lower GI bleeding is relatively infrequent. In comparison with left-sided (LS), IRSDD tended to present more often with profuse bleeding than with diverticulitis and fistulation. Surgery for bleeding was also required more often for RS than for LS disease. The need for urgent and accurate diagnosis is essential f or proper management. The aim of this case report is to characterize the clinical entity of IRSDD presenting with recurrent self-limited bleeding and to discuss the evaluative steps and surgical treatment.

Keywords: ISOLATED RIGHT-SIDED DIVERTICULAR DISEASE, GASTROINTESTINAL TRACT, HAEMORRHAGE, SURGICAL THERAPY

SAĞ KOLONDA DİVERTİKÜL KANAMSI: ÖZEL YAKLAŞIM

Selman Sökmen1, Ahmet Önal1, Berna Değirmenci1, Hüseyin Astarcıoğlu1, Mehmet Füzün1
Dokuz Eylül University, School Of Medicine

Alt gastrointestinal kanaldan olan akut kanamaların etkin tedavisi, tanısal ve tedavisel hatalarını önlemek üzere yapılan ardışık araştırmalarla belirlenen esnek bir yaklaşım gerektirir. Tanısal çalışmaların özgül olarak sıralanması temel olarak hastanın klinik durumuna ve kanamanın hız ve yapısına bağlıdır. İzole sağ kolon divertüküler hastalığına, şiddetli alt gastrointestinal kanamanın kaynağı olarak sık rastlanmamaktadır. Sol taraf ile karşılaştırıldığında, izole sağ kolon divertüküler hastalığı divertükülit ve fistülizasyona göre daha sık oranda şiddetli kanama ile ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, kanama için cerrahi sağ kolon hastalığında sola oranla daha çok gerekmektedir. Uygun tedavi için acil ve doğru tanı esastır. Bu olgu sunumunun amacı tekrarlayan ve kendiliğinden duran kanama ile başvuran bir izole sağ kolon divertüküler hastalığının klinik özelliklerini vurgulamak ve değerlendirme basamaklarını ve cerrahi tedavisini tartışmaktır.

Anahtar Kelimeler: İZOLE SAĞ TARAF DİVERTİKÜLER HASTALIĞI, GASTROİNTESTİNAL SİSTEM, HEMORAJİ, CERRAHİ TEDAVİ

Selman Sökmen, Ahmet Önal, Berna Değirmenci, Hüseyin Astarcıoğlu, Mehmet Füzün. RIGHT-SIDED DIVERTICULAR BLEEDING: MANAGEMENT OF A SPECIFIC ENTITY. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(2): 134-137